ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 37 13 3 53 51 2 0 53
   2. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 10 11 6 27 19 6 0 25
   3. พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง 7 6 6 19 16 1 2 19
   4. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 7 4 3 14 9 3 2 14
   5. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 2 1 6 9 6 3 1 10
   6. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา 0 1 1 2 3 0 0 3
   7. พะเยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   8. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--