แบบรายงานผลการแข่งขันรายทักษะ
ระดับจังหวัด พะเยา รายงานให้ระดับภาค
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายเอกภาพ แซ่ย่าง (นักศึกษา)
นายวีราทร แซ่โซ้ง (นักศึกษา)
นายเทิดศักดิ์ นุ่งจุ้ง (ครูผู้ควบคุม)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายศิริภัทร นันตาลิตร (นักศึกษา)
นายพงษ์พิพัฒน์ สวนหม้อ (นักศึกษา)
นายหนุ่ม ลุงซู้ (นักศึกษา)
นายร่มโพธิ์ หมื่นจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายทักษ์ดนัย ศรีอุบล (นักศึกษา)
นายกฤติพงศ์ คะระเขื่อน (นักศึกษา)
นายภพธร ทองแดง (นักศึกษา)
นายพิชิตพงษ์ ปราบโรค (ครูผู้ควบคุม)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายภานุเชษฐ์ ดุเหว่า (นักศึกษา)
นายคชานุกรณ์ มะลิวัลย์ (นักศึกษา)
นายชยานันท์ มูลเดิน (นักศึกษา)
นายนิรุติ สว่างใจธรรม (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายวรฤทธิ์ คติญาติ (นักศึกษา)
นายวัชรพล พิชญเตโช (นักศึกษา)
นายวรปรัชญ์ เขียวสด (นักศึกษา)
นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา (ครูผู้ควบคุม)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายนฤเบศ ยาสมุทร (นักศึกษา)
นายเจนวิทย์ จมมา (ครูผู้ควบคุม)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกัญญาวีร์ ไชยมงคล (นักศึกษา)
นายพลพล ทองทิพย์ (นักศึกษา)
นายภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปรียาทร สวยไชยสง (นักศึกษา)
นายเชาว์ ปั้นบุญ (ครูผู้ควบคุม)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวณิชชาพัชร์ ถนัดเลื่อย (นักศึกษา)
นางสาวเกตุศินีย์ ผัดดี (นักศึกษา)
นายเอกวรินทร์ อินหลี (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายอวิรุทธ์ ขันทอง (นักศึกษา)
นายนพดล ราชลำ (ครูผู้ควบคุม)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายเกาะออน คำลือเลิศ (นักศึกษา)
นายพีระวัฒ จอมตัว (ครูผู้ควบคุม)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายชัยกฤษ กลมไล (นักศึกษา)
นายออมทรัพย์ ศักดิ์ศรชัย (นักศึกษา)
นายขวัญ คำลือ (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวุฒิพงศ์ รักศิลป์ (นักศึกษา)
นายอรรถภูมิ ห่วงศร (นักศึกษา)
นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายภูริวัฒน์ ศรีโคกกรวด (นักศึกษา)
นายธีรภัทร เรือนมูล (นักศึกษา)
นายอำนาจ เขื่อนแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายณัฐวุฒิ แก้วการ (นักศึกษา)
นายยี่ ลุงชู้ (นักศึกษา)
นายอภิวัฒน์ เสนปิน (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายพิพัฒน์พล บุญมา (นักศึกษา)
นายวัฒนชัย ชื่นจิตต์ (นักศึกษา)
นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ (ครูผู้ควบคุม)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายภูตะวัน ดีจิต (นักศึกษา)
นายเลิศนภัส ฟูแสง (นักศึกษา)
นายวิวัฒน์ อินทรมุสิก (ครูผู้ควบคุม)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายพีรพัฒ ไกลถิ่น (นักศึกษา)
นายมานะศักดิ์ คำคง (นักศึกษา)
นายวีราชัน แสงศรีจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายณัฐนนท์ ศรีนวล (นักศึกษา)
นายรณกร หายโศก (นักศึกษา)
นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณัฎฐกิตติ์ เป่าไม้ (นักศึกษา)
นายณัฐวรรธน์ รักษาสัตย์ (นักศึกษา)
นายสุตนันท์ หมื่นชนะ (นักศึกษา)
นายอดิศักดิ์ ศรียะ (ครูผู้ควบคุม)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายเจตนิพัทธ์ ปาขัน (นักศึกษา)
นายธนกฤต คุณารูป (นักศึกษา)
นางสาววราภรณ์ ขันธะ (นักศึกษา)
นางสาวจุฑาทิพย์ เผ่าศรีไชย (ครูผู้ควบคุม)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นางสาวณภัสฐิญาภรณ์ เขมนันทิภาคย์ (นักศึกษา)
นางสาวพัชราพร ตรึกตรอง (นักศึกษา)
นาย นายภูบดินทร์ สมศรี (นักศึกษา)
นายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธนกฤต สมบูรณ์ (นักศึกษา)
นายธนพล ยิ่งเลิศ (นักศึกษา)
นายธนรัฐ อินต๊ะสาร (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายเมธาสิทธิ์ ป้องปก (นักศึกษา)
นายภานุพันธ์ อัมพุธ (นักศึกษา)
นายสาริษฐ์ ศรีใจ (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายกิตติพงศ์ พิศจารย์ (นักศึกษา)
นายณัฐภัทร บัวขำ (นักศึกษา)
นายณัฐภูมิ เลิศคำ (นักศึกษา)
นายมงคล ชุ่มวงค์ (ครูผู้ควบคุม)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวรวิช ยะมา (นักศึกษา)
นายจตุพงศ์ หงษ์ทอง (นักศึกษา)
นายสุทิวัส อัมทิมพา (นักศึกษา)
นายธุวชิต คงกลาง (ครูผู้ควบคุม)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวศศิประภา ทวีจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวศุภิชญา กัญญา (นักศึกษา)
นายรณพีร์ บินดุหมาน (นักศึกษา)
นายสายเพชร กองอิ่น (นักศึกษา)
นายกฤติพงศ์ ทองเอก (นักศึกษา)
นายจิรายุส ปาส่วน (นักศึกษา)
นายจตุรงค์ ชุมภูชนะภัย (ครูผู้ควบคุม)
นายกิตติพันธ์ บ้านสระ (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณัฐนนท์ เขื่อนวัง (นักศึกษา)
นายทินบัติ นามเมือง (นักศึกษา)
นายจิรกิตติ์ คำป่าตัน (นักศึกษา)
นายวชิรวิทย์ อิ่นคำ (นักศึกษา)
นายอดุลย์ ปงลังกา (ครูผู้ควบคุม)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายกิตติพงษ์ หล้าเฟย (นักศึกษา)
นายณัฐชนน สัตย์ซื่อ (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ วงค์ขัติย์ (นักศึกษา)
นายนราเดช พงษเอก (นักศึกษา)
นางนวพร สิงห์แก้ววงค์ (ครูผู้ควบคุม)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายวินิทร แซ่เล้า (นักศึกษา)
นายนฤเบศ ขานเพราะ (ครูผู้ควบคุม)
82.22 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวชิรวิทย์ กันทะวัง (นักศึกษา)
นางสาวระวิวรรณ เป็งคะดี (นักศึกษา)
นางอภิญญา กลัดสำเนียง (ครูผู้ควบคุม)
83.77 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวพรพรหม สุขแสง (นักศึกษา)
นางสาวดารารัตน์ ฮุยเป้า (นักศึกษา)
นางอภิญญา กลัดสำเนียง (ครูผู้ควบคุม)
98.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวโชติกา ปันต๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกนกรดา ศรีบุญเรือง (นักศึกษา)
นางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปวีณา ยินดี (นักศึกษา)
นางสาวประกายฉัตร ขวัญ​แก้ว​ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นางสาวนงนภัส ปิ่นแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยยา (นักศึกษา)
นางสาวสาวิตรี มาดี (นักศึกษา)
นางสาวนิโลบล ปวงงาม (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวจีรณา จันทร์แสง (นักศึกษา)
นายราชสีห์ อุ่นภู (นักศึกษา)
นายอนันตชัย วัฒนานิมิต (นักศึกษา)
นางสาวญาณัจฉรา อินต๊ะสาร (นักศึกษา)
นางสาวนงค์นุช สีสะใบ (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวนราตรีกูล ราชยา (นักศึกษา)
นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่วื่อ (นักศึกษา)
นางสาวกนกกาญจน์ บุญมา (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตยา เผ่ากันท๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวสุธารินี ใฝ่จิตร (นักศึกษา)
นายสมชาย วันเพ็ญ (นักศึกษา)
นายอโณทัย พันธะไชย (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายประกาศิต คงบาง (นักศึกษา)
นายภควัต ใจแก้ว (นักศึกษา)
นายกัณตภณ วาวงค์มูล (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธนกร ฝึกฝน (นักศึกษา)
นายศราวุธ คร่องรับ (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก เชื้อดี (นักศึกษา)
นางสาวณัฐนันท์ สุกูล (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกัญญาณัฐ นันทชัย (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ เฉพาะธรรม (นักศึกษา)
นางสาวนภสร เชื้อถิ่นภู (นักศึกษา)
นางสาวนฤมล สุริวงค์ (นักศึกษา)
นายบัญชา สิทธิตัน (ครูผู้ควบคุม)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4. ประเภทวิชาคหกรรม
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปาริชาต ทาทอง (นักศึกษา)
นางสาวนภัสสร สุวรรณสะสม (นักศึกษา)
นางสาวปานชีวา บุญมูล (นักศึกษา)
นางสาววิจิตตา สระแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวนภาพร เจริญรัตน์ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณเรศ ใจเสมอ (นักศึกษา)
นายกฤษนัย ธรรมสอน (นักศึกษา)
นายญาณวรุตม์ คำดี (นักศึกษา)
นายกัญจน์วิชญ์ นันตา (นักศึกษา)
นายฉัตรชัย สีบัวแดง (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธฤต สิทธิโชติ (นักศึกษา)
นายรฐนนท์ สุวลัย (นักศึกษา)
นายปภังกร ฟักทอง (นักศึกษา)
นางสุนันทา ขยันขาย (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวพัณณ์ชิตา โนจิตร (นักศึกษา)
นางสาวฐิติมา ไทยใหม่ (นักศึกษา)
นายนวัช วงค์ษา (นักศึกษา)
นายปรัชญา นามวิชัย (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9. ประเภททักษะพื้นฐาน
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นายอานันท์ แซ่ว่าง (นักศึกษา)
นายสิทธิเดช อภัยนนท์ (ครูผู้ควบคุม)
86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวสุพรรษา หารภิรมณ์ (นักศึกษา)
นางแสงเดือน มีครู (ครูผู้ควบคุม)
86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายอัครวิน ดวงจิต (นักศึกษา)
นายธนพนธ์ แก้วกุฬา (ครูผู้ควบคุม)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวนภเกตน์ ใจทา (นักศึกษา)
นายสิทธิเดช อภัยนนท์ (ครูผู้ควบคุม)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายธนวัฒน์ ฟองทนุ (นักศึกษา)
นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ (ครูผู้ควบคุม)
87.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์ศรียา (นักศึกษา)
นางแสงเดือน มีครู (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายกิตติพงศ์ กาศคําสุข (นักศึกษา)
นายนําโชค พุทธวงศ์ (นักศึกษา)
นายธีระพงษ์ นนทยศ (นักศึกษา)
นายอัครวินท์ ดวงจิต (นักศึกษา)
นายธนพนธ์ แก้วกุฬา (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายชยพล เสาร์ภาษี (นักศึกษา)
นายวรวิช อุปมา (นักศึกษา)
นายภูริภัทร สอนเกตุ (นักศึกษา)
นายกิตติ์รวี เลิศนิธิรัฐชาติ (นักศึกษา)
นายพงษ์ภาณุ ศูนย์กลาง (นักศึกษา)
นายกิตติสัณห์ ญาณะ (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกชมน กาบสารเจริญ (นักศึกษา)
นายนพดล เขียวอาสะวะ (ครูผู้ควบคุม)
89.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวรพีพรรณ คำมา (นักศึกษา)
นางสาวภรภัทร สิงหภิวัฒน์ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวประภัสสร จันทร์งาม (นักศึกษา)
นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวเพชรลดา นิทะโน (นักศึกษา)
นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวศลิษา ตาสาย (นักศึกษา)
นางสาวศิริรัตน์ แสนมา (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวหทัยรัตน์ พงศ์ทองผาสุข (นักศึกษา)
นางสาวณัฐพัชร์ ทำทอง (นักศึกษา)
นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายบรรณวิทิต สมพมิตร (นักศึกษา)
นางสาวไอลดา สุปิน (นักศึกษา)
นายยุทธภูมิ บุญเรือง (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปนัดดา สังสะนา (นักศึกษา)
นางสุนันทา จินาเฟย (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายศิริชัย ฟักเขียว (นักศึกษา)
นายอนุวัต ตุ่นเตน (นักศึกษา)
นายสิรวิชญ์ บำรุง (นักศึกษา)
นายอัษฎายุทธิ์ สุต๋า (นักศึกษา)
นายวรพล อ้อยหวาน (นักศึกษา)
นางณัฏฐ์วรินท์ สมบูรณ์ (ครูผู้ควบคุม)
94.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายพิทักษ์ เเสนโบราณ (นักศึกษา)
นายวทัญญู ไชยสถาน (นักศึกษา)
นายพงษ์พิสุทธิ์ ไชยเสน (นักศึกษา)
นายภูมรินทร์ คำใส (นักศึกษา)
นาย นิธิกร ดอนจุ้ย (นักศึกษา)
นายวนัสนันท์ อุตโม (นักศึกษา)
นายนิติพงษ์ ขันทะบุตร (ครูผู้ควบคุม)
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15. ทักษะสาธิต
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน

ลงชื่อ...................................................................................
(................................................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับจังหวัด