ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 25 8 0 33 25 7 0 32
   2. นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 13 9 0 22 14 8 0 22
--หมดรายการ--