3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.8. ทักษะความรู้ทางการเงิน
         3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขันทักษะทางการเงิน โครงการ Fin ดี We Can do!!!
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ     0639469652
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ร้อยตรี สามารถ พุแพง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวยุพิน แท่นมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชุติมา ปินตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกัมปนาท คำอินบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชลลดา มะลิวัลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวรุ่งนภา ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชวกร อินทร์พรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปริญญา เดชประทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชนัดดา เดชะบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางพัชรี ชัยวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
              นางสาวทานตะวัน แปงจิตต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
              ว่าที่ร้อยตรี สามารถ พุแพง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายชนินทร์ เพชรไทย    ประธานกรรมการตัดสิน    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
              นางสาวปิยะดา เนตรสุวรรณ    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
              นางสาวอาณดา โซ่จินดามณี    กรรมการตัดสิน    หอการค้าจังหวัดลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 สิงหาคม 2566
13:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can do!!!
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวนภัสสร คำป่าแลว
   นักศึกษา    2. นายธนัตถ์ สมพงษ์
   นักศึกษา    3. นายปารเมศ ชูเชิดรัตนา
   นักศึกษา    4. นายนนทกร แชใจ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวราวุธ วงค์สืบ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวพนิตพิชา บัวเขียว
   นักศึกษา    2. นางสาวพิชชาภรณ์ จันทรา
   นักศึกษา    3. นายรภีภัทร อินต๊ะ
   นักศึกษา    4. นางสาวสุพรรษา สมร่าง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนางมรกต จุมปาลี
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชญ์นาฏ ทิพย์แก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวกฤติยา อินเรือน
   นักศึกษา    3. นางสาวธนัชพร ชัยอ้าย
   นักศึกษา    4. นายอนุเทพ สุขแก่นจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายนรากร หลักนาราม