1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW>AW ปวช.
1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบ ปวช.
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ปวส.
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบ ปวส.
1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    งานระดับไป-กลับ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:00น.    การนำเสนอขายสนค้า The Marketing Challenge
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   4 สิงหาคม 2566
13:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can do!!!
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        
   8 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    กำหนดการแข่งขัน
5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        
   8 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    กำหนดการแข่งขัน
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        
   8 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    กำหนดการแข่งขัน
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง
09:00น. - 16:30น.    เริ่มการแข่งขั้น
16:30น. - 17:00น.    ตัดสินและรายงานผล
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง
09:00น. - 16:30น.    เริ่มการแข่งขั้น
16:30น. - 17:00น.    ตัดสินและรายงานผล
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประเภท ทีม ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดวงดนตรีสากล ประเภท ทีม ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 10:00น.    แข่งขัน
9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 10:00น.    แข่งขัน
9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 10:00น.    แข่งขัน
9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 17:00น.    การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        
   7 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 17:00น.    การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
        
   7 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 17:00น.    การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
        
   7 พฤศจิกายน 2566
09:30น. - 15:00น.    การประกวดผลงานสเต็มศึกษา ระดับ ปวช.
--หมดรายการ--