ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 37 11 3 51 47 4 1 52
   2. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 31 4 2 37 36 2 1 39
   3. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 8 13 7 28 14 9 7 30
   4. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 5 4 3 12 10 6 6 22
   5. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 4 7 6 17 10 9 3 22
   6. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 4 0 0 4 4 0 0 4
   7. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน 2 10 12 24 9 11 8 28
   8. ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   9. ลำปาง    ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   10. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--