พิมพ์แบบประกาศผลรายงาน อศจ. , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน) , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน+ตรู)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว (นักศึกษา)
นายจักราวุธ อินนั่งแท่น (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายธนภัทร แก้วนรสิงห์ (นักศึกษา)
นายบุณยกร หุยากรณ์ (นักศึกษา)
76.31 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายฐิติวัชร ตุ่นภิชัย (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ รักวงศ์ (นักศึกษา)
นายบวรพจน์ วงค์ตะวัน (นักศึกษา)
70.52 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายศิรินทร์ ตันชะ (นักศึกษา)
นายภิเษกศักดิ์ จงสุขวิบูลย์ (นักศึกษา)
นายขจรเขตต์ หมายมั่น (นักศึกษา)
88.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายทัชชกร สมศักดิ์ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ สมวงค์ (นักศึกษา)
นายเดชาธร ขวัญงาม (นักศึกษา)
88.37 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายรัชตะ นาคพลั้ง (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ตุ่นหนิ้ว (นักศึกษา)
65.12 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายยุทธภพ ปิงวงศ์ษา (นักศึกษา)
นายนรากร โปติ๊บ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายรัชชานนท์ วงศ์เกียรติขจร (นักศึกษา)
นายศราวุฒิ ตานุกูล (นักศึกษา)
นายณัฐกิตติ์ บุญสมปาน (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายธนกร เตชะเต่ย (นักศึกษา)
นายชณานนท์ น้อยเปียง (นักศึกษา)
นายขวัญชัย หอมกระฐิน (นักศึกษา)
73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายธนดล คนสุข (นักศึกษา)
นายปัณณธร ตั้งทวีเกียรติ (นักศึกษา)
64 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายรพีภัทร วงค์แสน (นักศึกษา)
นายอภิรักษ์ บุญยืน (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายดรัณทร์ภพ สายวงค์ใย (นักศึกษา)
นายธีรวิทย์ วงศ์แผ่น (นักศึกษา)
นายปฏิหารย์ จันสุกปุก (นักศึกษา)
41

1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายศิริยศ สละ (นักศึกษา)
นายอดิศวร กันทะวงค์ (นักศึกษา)
นายธีรพัฒน์ เครือใจวัง (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายธนกร อินภูทร (นักศึกษา)
นายชำนาญ แซ่ย้า (นักศึกษา)
นายศรัณย์ มณีจินตนา (นักศึกษา)
นายชุติภัทร มาทา (นักศึกษา)
นายเกศฎา ธรรมสอน (นักศึกษา)
นายประสิทธิ์ เเซ่ย่าง (นักศึกษา)
นายสมหวัง กวินวนาลัย (นักศึกษา)
นายสมพงษ์ ดีอินทร์ (นักศึกษา)
นายชูวิทย์ เเซ่ย่าง (นักศึกษา)
นางสาวณัฐณิชา เข็มทอง (นักศึกษา)
นางสาวกิตญาดา เเก้วบุญเรือง (นักศึกษา)
นายประดิษฐ์ วงค์บุตร (นักศึกษา)
นายจรูญ จันทร์ทา (นักศึกษา)
นายกมลวัฒน์ ชาญชล (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายพุทธิพงษ์ ทองอู (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายอธิป ศรีวิชัยลำพรรณ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายชานนท์ แซ่จาว (นักศึกษา)
65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายภานุพงศ์ เกิดผล (นักศึกษา)
นายอิศรา หมูคำ (นักศึกษา)
นายธุวานันท์ นันติ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายรัชพล ฮ่อธิวงศ์ (นักศึกษา)
นายรัฐศาสตร์ นาเฮียง (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายอภิชน ชัยเดช (นักศึกษา)
นายอภิชิต สมุทธวงค์ (นักศึกษา)
นายนัฐวุฒิ เก่งกาจ (นักศึกษา)
69 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายภาณุพงษ์ คุณชมภู (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายจีรพัฒน์ สมนึก (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายกฤติธี เครือคำอ้าย (นักศึกษา)
65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายฉัตรมาศ ฦาชา (นักศึกษา)
นายเกียรติศักดิ์ เเจะรัมย์ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายสิทธิชัย แสนอินต๊ะ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายธนกร เมืองแดง (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายวิศวะ มินทระ (นักศึกษา)
65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายฐนกร สลีวงศ์ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปวริศร์ ปวนตา (นักศึกษา)
77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายบุรินทร์ ธรรมใจ (นักศึกษา)
65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายภูวดล ใจยา (นักศึกษา)
นายอชิรวิทย์ เทพวาที (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายณัฐชานนท์ พิมพ์สอ (นักศึกษา)
นายณัฐพล บุญมาเทพ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายจารุเดช สุริยา (นักศึกษา)
นายธนพล พรมลอย (นักศึกษา)
87.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายพัสกร ตันหราพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวณพมาศ ขันนาแล (นักศึกษา)
80.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธนภัทร กลำพบุตร (นักศึกษา)
นายกฤษฎา ใจดี (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายกฤษฎา ใจทอง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายพิทักษ์ ฮวบนวม (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ คำภาอึ่ง (นักศึกษา)
92.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธีร โชติตันติมงคล (นักศึกษา)
นายกสิกร คำสวัสดิ์ (นักศึกษา)
81.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายคณาธิป เทพปินตา (นักศึกษา)
นายกฤษณพงศ์ บุตรเมือง (นักศึกษา)
นายบัญชาชัย เปี้ยรินทร์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวอรพิมล คำภิระแปง (นักศึกษา)
นายอนุพงษ์ น้อยมูล (นักศึกษา)
นายพุฒิพงษ์ เผือกตา (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายพีรณัฐ ปันงาม (นักศึกษา)
นายสิวายุ วงค์สิงห์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายจักรทรากรณ์ มณีวงศ์ (นักศึกษา)
นายฌัฐดนัย สมหมึก (นักศึกษา)
100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายกวินท์ สลีวงศ์ (นักศึกษา)
นายนนชกร อินทร์ผิว (นักศึกษา)
84.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธรรมรัตน์ อุตตะมะ (นักศึกษา)
นายชนิตกานต์ สุวรรณจักร์ (นักศึกษา)
นายปรัชญา วัฒนกิจไกรศรี (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายวรพล หลวงใหญ่ (นักศึกษา)
นายณัฐกิตติ์ เจ้ยไธสง (นักศึกษา)
74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายปภพ อินทร์สวาท (นักศึกษา)
นายวุฒินันท์ ทองขำ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร พุมพันธ์ม่วง (นักศึกษา)
72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายพีรพัฒน์ อินเตชะ (นักศึกษา)
นายปภพ อินทร์สวาท (นักศึกษา)
นายนัฐกิจ รักธัญกิจ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายชวลิต โตทุ่งตอน (นักศึกษา)
นายธนภัทร พงษ์ภมร (นักศึกษา)
นายณัฐนันท์ สาใจ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายอธิพัฒน์ ประเขียว (นักศึกษา)
นายรณกร พรหมภักดี (นักศึกษา)
นายเอกพัฒน์ กาวีละ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายมนัสนันท์ แรงจริง (นักศึกษา)
นายพัทธดนย์ ธรรมละเอียด (นักศึกษา)
นายปรเชนทร์ เป็นลาภ (นักศึกษา)
94.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายณัฐธี ชุ่มธิ (นักศึกษา)
นายกฤษณรัตน์ ฝั้นถาวร (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ กาญจนรินทร์ (นักศึกษา)
89.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายกิตติณัฐ์ ฟูอินต๊ะ (นักศึกษา)
นายจารุภัทร บุญเรือง (นักศึกษา)
นายจารุวัฒน์ แก้วใจ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายอิทธิกร มูลชัย (นักศึกษา)
นายอมฤต กล้าณรงค์ (นักศึกษา)
นายอัครวินท์ แก้วบังวัน (นักศึกษา)
90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นางสาวกมลพรรณ วงศ์บุญตัน (นักศึกษา)
นางสาวอรอุมา เมินมุง (นักศึกษา)
83.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายวิทวัส แก้วมงคล (นักศึกษา)
นายธนภัทธ์ วงศ์วิชัย (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวมธุนิดา มโนสุวรรณ (นักศึกษา)
นายญาณากร ยะกาวิน (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายประกายวิทย์ เครือศรี (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ ธนาคุณ (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธราเทพ ใจยา (นักศึกษา)
นายกลวัชร มาโยง (นักศึกษา)
นายจีรพัฒน์ จันทร์วงศ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวกฤติมุข พรหมปลูก (นักศึกษา)
นายฐิตินันท์ ใจตั้ง (นักศึกษา)
นายจักรกฤษณ์ แสนสม (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายทินภัทร บุญช่วย (นักศึกษา)
นายเครน จะมี (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายเจริญศักดิ์ ธิยะ (นักศึกษา)
นายณฐนนท ปัญญาโน (นักศึกษา)
98.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นางสาวปาณิสรา วงศ์ษา (นักศึกษา)
นายวีรภัทร เวียนวัน (นักศึกษา)
87.62 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายธมิตร กาใจคำ (นักศึกษา)
นายเจตพล ลีชัยมูล (นักศึกษา)
นายเป็นหนึ่ง คุ้มครอง (นักศึกษา)
63.33 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายขวัญชัย แซ่ฟุ้ง (นักศึกษา)
นายสรยุทธ สอนกลาง (นักศึกษา)
นายรชตะ สุวรรณจักร์ (นักศึกษา)
94.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายปิยบุตร จันทร์ยอด (นักศึกษา)
นายหัสธชัย ปัญญาดี (นักศึกษา)
นายกัมพล แต้มมาก (นักศึกษา)
87.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายปรัชญา ตาวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวนันท์นภัส ตะนะ (นักศึกษา)
78.2 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายพีรภัทร และไธสงค์ (นักศึกษา)
นายภานุพันธ์ เมืองมา (นักศึกษา)
นายจักรกฤษณ์ จันทร์ตา (นักศึกษา)
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขื่อนขวา (นักศึกษา)
95.07 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายสุวิจักขณ์ ทินวัง (นักศึกษา)
นายอัครเดช อินต๊ะพันธ์ (นักศึกษา)
นายธเนศ ศรีโชค (นักศึกษา)
นายดุลยทรรศน์ สมนึก (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายนิรัตน์ติศัย เครือเมือง (นักศึกษา)
นายกิตติพงษ์ จันทร์ประเสริฐ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐวดี คำจริยา (นักศึกษา)
98.57 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปภัทรพงษ์ ปงกาวงค์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายชยพล นะวะศรีมา (นักศึกษา)
63 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายรัฐภูมิ สายวงศ์ (นักศึกษา)
50

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวพราวฟ้า อามอ (นักศึกษา)
นางสาวพรทิวา เพ็งพิทักษ์ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายเดชทวี เกินหน้า (นักศึกษา)
นางสาวพรนภัส บุตรดา (นักศึกษา)
นางสาววรัญญา บัวเงิน (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวภัทรวดี สายด้วง (นักศึกษา)
นางสาวณัฐกานต์ แก้วฟู (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายทวัช คำพนม (นักศึกษา)
นางสาวฐิติชญา ต่อเขต (นักศึกษา)
นางสาวเนตรดาว ลำพูน (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวพัชรินทร์ แก้วคำใส (นักศึกษา)
นางสาวนพรัตน์ การเร่ง (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวธนัชพร ชัยอ้าย (นักศึกษา)
นายอนุเทพ สุขแก่นจันทร์ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสุธาศินี หล้านามวงค์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนภัทร มะโนนัย (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนิรดา ไชยบุตร (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวผกามาศ คดีโลก (นักศึกษา)
นางสาวพอเพียง กันทวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวปภาดา ตาเงิน (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวภัทธิรา ศรีคำ (นักศึกษา)
นางสาวญาตาวี สวนอ้อย (นักศึกษา)
นางสาวพัชราภา แต่งแดน (นักศึกษา)
82.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนัชชา โห้ปุก (นักศึกษา)
นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม (นักศึกษา)
นางสาวอลิสา ขันแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวธนาภรณ์ รุ่มรวย (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวเปรมจิต หวานมีรส (นักศึกษา)
นางสาวธัญจิรา คุ้มสอาด (นักศึกษา)
นางสาวฐานิตา เรือนน้อย (นักศึกษา)
นางสาวสุกัญญา มินเจริญ (นักศึกษา)
นางสาวอุรัสยา โสภาแปง (นักศึกษา)
นางสาวจิรัษฎาพร ดวงตั้ง (นักศึกษา)
84.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นางสาวสกาวดาว วัฒโล (นักศึกษา)
นางสาวพิมลรัตน์ พรมกูล (นักศึกษา)
นางสาวดวงฤทัย ปวนคำ (นักศึกษา)
นางสาวชีวาพร จิระดา (นักศึกษา)
นางสาวพัชรภรณ์ โสดา (นักศึกษา)
นางสาวชมพูนุช วันจันทร์ (นักศึกษา)
68.44 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวเบญจรัตน์ ติ๊บปาละ (นักศึกษา)
นางสาวพิมลนาฏ ชาติ (นักศึกษา)
นางสาวอรศยา เครือบุญ (นักศึกษา)
นางสาวกิติยาภรณ์ ดัชถุยาวัตร (นักศึกษา)
นางสาววนิดา อินทราย (นักศึกษา)
66.22 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสิริยากร ชัยมงคล (นักศึกษา)
นางสาวชาลิสา มุสุ (นักศึกษา)
92.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสุชิตา สายปัน (นักศึกษา)
นางสาวณัฐธิดา ริมคำ (นักศึกษา)
นางสาวเพ็ญพิชชา พงษาโคตร (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายภัทรดนัย ยะมงคล (นักศึกษา)
นายธนารักษ์ คุณใหญ่ (นักศึกษา)
นายรภีภัทร อินต๊ะ (นักศึกษา)
68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายวริทธิ์ ปานแย้ม (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา บุญเลิศ (นักศึกษา)
43

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายทินกร ศรีเทพ (นักศึกษา)
นางสาวศศิกานต์ ศรีบุญชู (นักศึกษา)
นางสาวเกตน์สิรี วงศ์ปันง้าว (นักศึกษา)
นายทวิรัตน์ กาจูมปู (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวเพ็ญนภา ภาคฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุนันทา ไชยสาร (นักศึกษา)
นางสาวอารียา ท่าศร (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายพันแสง ฐานะวุฒิกุล (นักศึกษา)
นายพัชรพล เครือพรมมิน (นักศึกษา)
นายณภัสกร รอดพันธ์ (นักศึกษา)
67 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นางสาวปานติยา เรือนใจ (นักศึกษา)
นางสาวภัสราพร นวลละออ (นักศึกษา)
นางสาวมิณฑิตา วันยะ (นักศึกษา)
นางสาวปุณยนุช ลือนันต๊ะ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวพิชญ์นาฏ ทิพย์แก้ว (นักศึกษา)
นางสาวกฤติยา อินเรือน (นักศึกษา)
นางสาวธนัชพร ชัยอ้าย (นักศึกษา)
นายอนุเทพ สุขแก่นจันทร์ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวนภัสสร คำป่าแลว (นักศึกษา)
นายธนัตถ์ สมพงษ์ (นักศึกษา)
นายปารเมศ ชูเชิดรัตนา (นักศึกษา)
นายนนทกร แชใจ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวไอลดา กันทะคำ (นักศึกษา)
นางสาววรัญญา นาระกันทา (นักศึกษา)
นางสาวจุฑามาศ เหลืองประมวล (นักศึกษา)
นางสาวพิริยะ ธรรมลังกา (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวรักชนก ยากองโค (นักศึกษา)
นางสาวเขมพร ขจรคำ (นักศึกษา)
นางสาวสุกัลป์ธิดา กาถม (นักศึกษา)
นางสาวปรารถนา เอี่ยมสำอางค์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายภาคิน ชิวหา (นักศึกษา)
นางสาวกรกิตติยา เหลาบัว (นักศึกษา)
นายบวรวิชญ์ สมคิด (นักศึกษา)
นางสาวทักษพร ฟองธิวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุชาดา ใจคำวัง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวศุภกานต์ แก้วใบงาม (นักศึกษา)
นายนครินทร์ หล้าปวงคำ (นักศึกษา)
นางสาววาสนา ฝ้ายขาว (นักศึกษา)
นางสาวดารินรัตน์ นามะสอน (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจรณี แซ่ว่าง (นักศึกษา)
นายอนันทวุฒิ ฟ้าคำตัน (นักศึกษา)
นางสาวชุติมา แซ่เฮ่อ (นักศึกษา)
นางสาวกรกนก พิริยะกุล (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพัชรินทร์ กันทะวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวพรกนก เจริญรัมย์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายธนภัทร กันไชยวงค์ (นักศึกษา)
นายบูรพา สิงห์โตแก้ว (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายรเมศ จำปาวงศ์ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจีดาพร ผาติอมรกิจ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายณัฐชานนท์ ศรียา (นักศึกษา)
นายณัฐวัฒน์ จรจันทร์ (นักศึกษา)
นายพัชรพล พูดงาม (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสาธิตา กิติลังกา (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล (นักศึกษา)
นางสาวโชติกา อุตมา (นักศึกษา)
นางสาววชิรญาณ์ ปันดี (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์มาดา อยู่เจริญ (นักศึกษา)
นางสาวรติมา ชมภูเทพา (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาววิภาสิริ ตาให้ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นางสาวชาลิสา เอื้อเฟื้อ (นักศึกษา)
นางสาวศุภิสรา โอ้ออมทรัพย์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นางสาวเมธาวี เชียงธรรม (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ (นักศึกษา)
นายณัฐวัตร วีเกษ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายนิรันดร์รักษ์ อนุสนธิ์ (นักศึกษา)
นายอนุภัทร อุดหมอ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายอัทธิพันธ์ อุ่นแก้ว (นักศึกษา)
นายอติกันต์ รุ่งรังษี (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายธนภัทร ชัยทอง (นักศึกษา)
นายพิชิตชัย สีจำปา (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวกานต์มณี แดงชมภู (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายชนะภัย มังป๋อง
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวชญาดา มังคละวงค์ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวหทัยรัตน์ วังลัยคำ (นักศึกษา)
นายรักษ์ ฤาชัย (นักศึกษา)
นางสาวนวภัสร์ กลิ่นเทศ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายอานุภาพ อินทร์บุหรั่น (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายจักรพงศ์ อัดแอ (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวปรียารัตน์ ทศพงศ์เลิศสกุล (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นางสาววริษศา วงค์บุญตัน (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวณปภาภร ไชยานนท์ (นักศึกษา)
68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายสุรนาท กาวิโล (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายอนุรักษ์ จันสุกปุก (นักศึกษา)
58

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวณัฐริกา เกี๋ยวแก้ว (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายเอกอัฐกาล ตากล้า (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวชญาน์ทิพย์ ชัชวาลย์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวพราวฟ้า อามอ (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาววิมลรัตน์ บัวคำ (นักศึกษา)
68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายกิตติ อรุณศรีวิเชฐ (นักศึกษา)
นายปฏิหาร ต๊ะตุ้ย (นักศึกษา)
นายกฤตมุข หนูใจ (นักศึกษา)
นายพงศธร เป็งขวัญ (นักศึกษา)
นายศิริพิพัฒน์ สิริปิยานนท์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวณปภัช ศรีอำไพ (นักศึกษา)
นางสาวอรัญญา พรมลี (นักศึกษา)
นายกฤษฎา ปันยศ (นักศึกษา)
74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายอภิวิชญ์ ก๋าทอง (นักศึกษา)
นายปฏิหาร ต๊ะตุ้ย (นักศึกษา)
นายพิชัยชาญ มีศรี (นักศึกษา)
นางสาววนิชพร รอดนิ่ม (นักศึกษา)
นายธนกฤต วงศ์นันท์ (นักศึกษา)
นายศิริพิพัฒน์ สิริปิยานนท์ (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ ธรรมจักร์ (นักศึกษา)
นายจีรภัทร โปงธิยา (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายสรภัธ เพชรปุ่น (นักศึกษา)
นายธฤต สุภัทรศักดา (นักศึกษา)
นายอุทัย กันเอ้ย (นักศึกษา)
นายณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ (นักศึกษา)
นายตรัยศรรย์ ภิรมย์เยตร์ (นักศึกษา)
นางสาวอริศรา อุ่นเรือน (นักศึกษา)
นางสาวนาฏสินี วันเเก้ว (นักศึกษา)
73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายกิตติพันธ์ กันแก้ว (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวพิมพ์พิศา ปัญญาหมื่น (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายณัฐภัทร ถีนา (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายมิ่งมงคล วงค์ตะวัน (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายธนาธรณ์ อ่อนหวาน (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายวรฤทธิ์ เมืองมา (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวธีรณัชชา คำปันสัก (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายภาคภูมิ ทอดเสียง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นางสาวมัณฑิตา ใยแก้ว (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวมัชฌิมา ภูเมืองขวา (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายภูวนาถ เครือฟอง (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายจรูญ จันทร์ทา (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพิมพร อุ่นเมือง (นักศึกษา)
87.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวเพ็ญนภา อินทะโจน (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นางสาววรดา จิตหาญ (นักศึกษา)
77.2 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสุภัชญา สุวรรณ (นักศึกษา)
84.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นางสาวกัญญาภัค ยั่งยืน (นักศึกษา)
82.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวรัตนา หอมสมบัติ (นักศึกษา)
78.8 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาววนัสสรินทร์ โชคมาก (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธนพลน์ กันทะฟู (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นางสาวกรวรรณ บุญสว่าง (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายโชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร (นักศึกษา)
นางสาวธิดารัตน์ การดี (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวจุฑามาศ วงค์มี (นักศึกษา)
นางสาวปาริฉัตร โพธิ์น้อย (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวประภาพร ปาลัว (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์ภัสตรา กามาด (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นางสาวพิชชาภรณ์ จันทรา (นักศึกษา)
86.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสุพิชา ตายะสืบ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวพรไพลิน มีเพียร (นักศึกษา)
83.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายชลพัฒน์ เทพก๋อง (นักศึกษา)
นายสดายุ ศรีไชย (นักศึกษา)
นายวิญญู หิงปิน (นักศึกษา)
นายชัยณรงค์ ใจใหม่ (นักศึกษา)
นายอัศวิน อินแสง (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายอนุพงษ์ ใจกันทา (นักศึกษา)
นายกตัญญู มากมี (นักศึกษา)
นายจิรโชติ ผื้อยศ (นักศึกษา)
นายชวกร พรหมมาศ (นักศึกษา)
นายโอบกิจ ตาเมืองมูล (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ โกษาคาร (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายจิระศักดิ์ ใจอ่อน (นักศึกษา)
นายสายชล รุ่งแจ้ง (นักศึกษา)
นายอภิรักษ์ จันทรา (นักศึกษา)
นายภัคพล อัดแอ (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายนิธิพงศ์ ไกรฤกษ์ (นักศึกษา)
นายปฐพี สุขสภา (นักศึกษา)
นางสาววิชญาพร พิริยะ (นักศึกษา)
นางสาวศิริรัฐ คำษา (นักศึกษา)
นางสาวธัญญนรี เครือวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์อินทร์ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายกฤษดา วงศ์คำ (นักศึกษา)
นายศุภวิญ์ ไชยต๊ะ (นักศึกษา)
นายอริยะ วงษพันธ์ (นักศึกษา)
นายภูมิรพี โคกอุ่น (นักศึกษา)
นายอนุชา ไชยพงษ์ (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายอัฐฌาณุพงษ์ ยะตะนัง (นักศึกษา)
นายศุภชัย วันตา (นักศึกษา)
นายสิทธิกร สุขคำเมือง (นักศึกษา)
นางสาววรารัตน์ แก้วนาติ๊บ (นักศึกษา)
นางสาวอิศราภรณ์ โกเมฆ (นักศึกษา)
นายกิตติพงษ์ จะวะนะ (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--