3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 3.7.2ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวอัญชลี คำเพราะ     092-6708619
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเพ็ญประภา แสงสุขวาว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสุรีพร คืนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางนภัสนันท์ จีรปรียาชานนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนิติยา สัตยากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายสุรศักดิ์ คำมั่น    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวอัญชลี คำเพราะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน/คณะกรรมการ
09:00น. - 09:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:30น. - 11:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะช่วงที่ 1 แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ประเภททีม ระดับ ปวส.
11:00น. - 11:30น.    เริ่มการแข่งขันทักษะช่วงที่ 2 แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ประเภททีม ระดับ ปวส.(ข้อเขียน)
11:30น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะช่วงที่ 3 แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ประเภททีม ระดับ ปวส. (นำเสนอ)
12:00น. - 12:00น.    จบการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา อุปัชฌาย์
   นักศึกษา    2. นางสาวรจนา ทับธานี
   นักศึกษา    3. นายสุรพัศ เลาวงศ์
   นักศึกษา    4. นายสุรภา เลาวงศ์
   นักศึกษา    5. นายชัยวัฒน์ ฟุ้งสุข
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวอัญชลี คำเพราะ