3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวพัณณิดา บุญสนอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายพยุงศักดิ์ สบายใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวละอองดี สีหันต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาววาสนา จันทร์พวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายพีระศักดิ์ จันทร์วิจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวจิตราภรณ์ แก้วจันดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเกียรติศักดิ์ โสมาพิมพ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวจุฑามาศ โกมลศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวชนาธิบ เหล่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาววนิดา พันน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสุปราณี บุญสืบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายภูมินทร์ ต้นงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวปริม อุปถัมภ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวอัญชลี ผาหยาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสุพรรณี สัตนาโค    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางพนิดา ไชยช่วย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสุธาวัลย์ พูลสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายชาญชัย ไชยคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวอรนภา วิสาพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวทัศติยาพร แสนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวภาชินีภักดี วรรณปะเก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอนรรฆ บุบผาวัลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายสง่า คำอุ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุดฤดี ประทุมชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางเพชรัตน์ บัวทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุนันทา กสิพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวลำแพน นามจำปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางวราภรณ์ สารวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุพัตรา ทรัพย์ศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายถนอมศักดิ์ ทองทับ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวปวิตรา มังพรมมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายรัชมงคล ชัยศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวรวิศิริกาญจน์ มาลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายธนาวัฒน์ บุญเอื้อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวประภัสสร นาสูงชน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอิทธิพล รุ่งเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวประไพพร สีบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายทองดี ขันขวา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางปวริศ เทียนหอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอุดมศักดิ์ อร่ามเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายธนกฤต เจริญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายบุญเกียรติ ใจสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวอัญชลี ไคร่นุ่นน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นายธนวิทย์ อุมา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวอัญชนา มานะบุตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายวิษณุ แรกเรียง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              นายอิทธิพล สุขเติม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวอัญชนา มานะบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสง่า คำอุ่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายพยุงศักดิ์ สบายใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายธนาวัฒน์ บุญเอื้อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายชาญชัย ไชยคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอิทธิพล รุ่งเรือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาววิลาสินี ศรีสงวนวิลาส
   นักศึกษา    2. นางสาวนันธิญา สายงาม
   นักศึกษา    3. นางสาวธิดารัตน์ ส่งสุข
   นักศึกษา    4. นางสาวอติกานต์ โคตรมงคล
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวลำแพน นามจำปา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวโสภา พูลพันธ์
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยะดา สายงาม
   นักศึกษา    3. นายสิทธิศักดิ์ คำทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอรนภา วิสาพรหม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายกิตติศักดิ์ นันทบุตร
   นักศึกษา    2. นางสาวนุสรา แก้วชิณ
   นักศึกษา    3. นายศรัณย์ โพธิสนธ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนกฤต เจริญสุข
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายภาสกร หวังดี
   นักศึกษา    2. นางสาวปัณฑิตา ทีอามาต
   นักศึกษา    3. นางสาวสุดารัตน์ สุพรรณ์
   นักศึกษา    4. นางสาวกิรณา ศิลา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาววาสนา จันทร์พวง
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายธนาพร อเนกา
   นักศึกษา    2. นายก้องภูมิ จูมลี
   นักศึกษา    3. นายพงษ์บดี สีรับสี
   นักศึกษา    4. นายปัญญา เคนแสนโคตร์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวสุปราณี บุญสืบ
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวธาดารัตน์ สุขสนอง
   นักศึกษา    2. นายวุฒิภัทร บันดิษฐ
   นักศึกษา    3. นายปัญญพัฒน์ วงศ์ศิริ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายศุภวิชญ์ บุตรทองทิม
   นักศึกษา    2. นางสาวสไบทิพย์ บุญรอง
   นักศึกษา    3. นายอภิสิทธิ์ นนทะสิทธิ์
   นักศึกษา    4. นายเศวตโชติ บุญดก
   ครูผู้ควบคุม    5. นายบุญเกียรติ ใจสว่าง