1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการเเข่งขันทักษะ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ     0885954415
              นายศักรินทร์ ไชยปัญญา     0969870961
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวชิระ เลิศประเสริฐ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอนุภาพ ทิพย์โอสถ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชาญชัย ลำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวสุวิมล เวียงคำ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายถิระวัฒน์ โสมมา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายพัสกร เลาหะเอกกริน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพงษ์เกษม ทองปน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายไพรัช แสนร่มเย็น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอัฐพล เถระพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางศุภรักษ์ บุญสาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวณัฐติญา มุงคุณคำขาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายศักรินทร์ ไชยปัญญา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวเกษมณี ไชยมาตย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายนราธร เขื่องดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวชิระ เลิศประเสริฐ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิตเขมราฐ
              นายชาญชัย ลำงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพิชผล
              นายพัสกร เลาหะเอกกริน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายอัฐพล เถระพันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายศักรินทร์ ไชยปัญญา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน/ครูผู้ควบคุม/กรรมการ/นักผู้ช่วย
09:00น. - 09:10น.    ตรวจเช็คเครื่องมือวัด และจับฉลากเลือโต๊ะงาน เครื่องมือฯ เเข่งขัน
09:10น. - 09:30น.    กรรมการกลางชี้เเจงรายละเอียดกติกาการเเข่งขัน
09:30น. - 12:30น.    สอบภาคทฤษฎี ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.
12:30น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 1 ทักษะงานวัดละเอียด
16:00น. - 19:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 2 ทักษะงานวัดละเอียด
19:00น. - 21:00น.    คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะเเนน สรุปผลการเเข่งขัน ส่งผลให้ฝ่ายอำนวยการจัดการเเข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายสิทธิพงษ์ อ่อนเภา
   นักศึกษา    2. นายธนภัทร กลิ่นผกา
   นักศึกษา    3. นายอรรณพ บุเงิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวเกษมณี ไชยมาตย์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาน แสวงวงศ์
   นักศึกษา    2. นางสาวเพชรา ไพรบึง
   นักศึกษา    3. นายภิชศักดิ์ ส่งเสริม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอัฐพล เถระพันธ์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายศุภโชติ ศรีชารี
   นักศึกษา    2. นายธนัท พรมโสม
   นักศึกษา    3. นายตะวัน สุวรรณวิสุทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวชิระ เลิศประเสริฐ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายศิระ เตชะชุดานันท์
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริยากรณ์ ศรชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวบุณยพร บุญล้ำ
   นักศึกษา    2. นายปริญญา โชติการ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายถิรวัฒน์ โสมมา
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายจิรวัฒน์ คณะพันธ์
   นักศึกษา    2. นายณัชพล มีอ้น
   นักศึกษา    3. นางสาวปลายฝน สีคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพัสกร เลาหะเอกกริน
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายรุ่งเพชร บัวหลาย
   นักศึกษา    2. นายจักรพงษ์ ลินลา
   นักศึกษา    3. นายชยังกร นนทมาลย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์