9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายกรวิทย์ สระประไพ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายศิริวัฒน์ ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธนพร ลาวิลาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายวุฒิพันธ์ สายเล็น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวอารีวรรณ นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาววนิดา พันน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายบัณฑิต บุญสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายธีรวัฒน์ อภิบาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวอรอนงค์ อํามะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายกนกศักดิ์ ยาตะคุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวอัญชลี ผาหยาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวสุดาพร ทาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวทัตติยาพร แสนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวจารึก สุรินทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางพรธนนันท์ รักษาศีล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวศุภาวี นาคํารอด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวฐปนีย์ วงศ์คํา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวนฤมล จันทรเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นางสาวลักษณารีย์ เงินบํารุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นางอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นางสาวภัคจิรา พันธุ์ครู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นางสาวพรนภา กุวงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นายณราวิต มีดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายคารมย์ แก้วกันยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสถาพร แสวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายประภาพรรณ กําทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายภัทรพนธ์ ไชยคําภาวีราธัช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุรชาติ วิชาชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายก้องไกร สุทธิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอาคม ปาสีโล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวศวิตา แสงงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวปิยะพร วงษ์กาศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาววรรณพรรธน์ บุญครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายปัญญา บุญเล่ห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางพัชรประภา วราพุฒ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธนัญชนก พลหนองแวง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธิดาวรรณ สุขหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวรุตฑิตา ชินโชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอุมาภรณ์ สุภาว์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอาทิติญา ปาระเคน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวดอกคูณ พันแสน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวปริม อุปถัมภ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวุฒินันท์ เอกสัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางศริษา สาระวัล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
         กรรมการตัดสิน
              รองศาสตราจารย์อดินันท์ แก้วนิล    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              อาจารย์พัน พงษ์ผล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวรภพ โทจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายก้องไกร สุทธิ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายพชรพล โคตรแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายบัณฑิฆาพงษ์ เพิ่มพูน