9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
              download กำหนดการแข่งขัน ปีการศึกษา 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวชญานันทน์ หอมจิตร     0884765748
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวุฒิชัย พรมวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางระเบียบ​ ลำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวปฏิมาพร เทศาราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวดวงกมล ศรีบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวรจนา วงศ์จันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายกิตติศักดิ์ ชำนิกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวพรมณี ยืนยาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวดวงกมล ศรีบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางจันทรักษ์ ธนาคุณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายภูมิกมล พลอำนวย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางบังอร ไตรศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางธันยพร บุญเย็น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวยลธิดา โกลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวมัทนา แสนวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวนริศรา ภีระคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวอัญริญ ล้อเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายปราโมทย์ สายภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางพนิดา องค์สวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวธัญญารัตน์ ทับแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายบัญชา กรินรักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวชญานันทน์ หอมจิตร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวธนาวดี พิมราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              ผศ.ดร.ถนัดกิจ ศรีโชค    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    อาจารย์ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวธนาวดี พิมราช    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              ผศ.ดร.ถนัดกิจ ศรีโชค    รองประธานกรรมการตัดสิน    อาจารย์ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นายวุฒิชัย พรมวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางระเบียบ​ ลำงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวดวงกมล ศรีบุรี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวปฏิมาพร เทศาราช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา
09:00น. - 12:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 14:00น.    พิธีเปิด
14:00น. - 17:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา (ต่อ)
17:00น. - 20:00น.    จัดทำสื่อเสนอผลงานสะเต็มศึกษา ( เวลา 3 ชั่วโมง ทุกคนต้องนำคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เข้ามาเพื่อสืบค้นข้อมูล
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทดสอบผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงานสะเต็มศึกษา
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด
17:00น. - 18:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตักสิน สรุปผลการดำเนินงาน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายอนุชา คำอุดม
   นักศึกษา    2. นายศรศิลป์ หาญชนะ
   นักศึกษา    3. นายศักดิ์นรินทร์ นามตำตา
   นักศึกษา    4. นายโกมินทร์ บุญประกอบ
   นักศึกษา    5. นายปวรปรัชญ์ อภิญญาวิศาล
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวชญานันทน์ หอมจิตร
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวอรอนงค์ คำภาค
   นักศึกษา    2. นายทันตะวัน บุญราษฎร์
   นักศึกษา    3. นางสาวปวีณา วงค์ษารี
   นักศึกษา    4. นายณรงเกียรติ ปวงสุข
   นักศึกษา    5. นายชาตรี คูณสว่าง
   นักศึกษา    6. นายพีรพัฒ สายแวว
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวดวงกมล ศรีบุรี
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายธนกร สิงหา
   นักศึกษา    2. นายเทวินทร์ คุณสวัสดิ์
   นักศึกษา    3. นายคฑาวุธ สีปุนนำ
   นักศึกษา    4. นายอนุวัฒน์ มั่งครั่ง
   นักศึกษา    5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาแสน
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวนริศรา ภีระคำ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายปรีชา สีดา
   นักศึกษา    2. นายสิทธิศักดิ์ ละอองศรี
   นักศึกษา    3. นายนราธร จิตรโภคา
   นักศึกษา    4. นายกลทีป์ ตาศรี
   นักศึกษา    5. นายปิยพัทธ์ งามแสง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายวุฒิชัย พรมวงค์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาววรนุช สุขแดง
   นักศึกษา    2. นายวุฒิศักดิ์ มะปรางก่ำ
   นักศึกษา    3. นายบุญมี พูลทวี
   นักศึกษา    4. นายอธิตะวัน ลัดดา
   นักศึกษา    5. นายศราวุธ โกมลศรี
   นักศึกษา    6. นายอัครวีร์ คงศรี
   ครูผู้ควบคุม    7. นางระเบียบ ลำงาม
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายสุรัตน์ เหมือนมาตย์
   นักศึกษา    2. นายวินัย อินทมาต
   นักศึกษา    3. นางสาวปาริฉัตร เรือนสิงห์
   นักศึกษา    4. นางสาวอุบลวรรณ์ จำปา
   นักศึกษา    5. นายณัฐวุฒิ ลีทหาร
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวธัญญารัตน์ ทับแสง
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายอัฐกร แสงบุตร
   นักศึกษา    2. นายมังกร เปรมทา
   นักศึกษา    3. นายมานะศักดิ์ ธิเลิศ
   นักศึกษา    4. นางสาวโกลัญญา พลเมือง
   นักศึกษา    5. นางสาวสุภาภรณ์ ศรไชย
   ครูผู้ควบคุม    6. นางธันยพร บุญเย็น