1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายกตนนท์ นาทัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพุฒินันท์ สุดหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายวีรพงษ์ ดุจดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายสุระพงษ์ ศรีปราชญ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายอธิวัฒน์ ชินวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายเอกชัย มีทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายชัยวัฒน์ มาทวี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายรัฐนันท์ ผลสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายเศกสิทธิ์ ชื่นสกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายฐิติกร ยืนยั่ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวไพลิน แนวจำปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสมบัติ แนวจำปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวรวุฒิ วงศ์ชาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธีรเดช ทิมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายกตนนท์ นาทัน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสมยศ พรหมจันทร์    กรรมการตัดสิน    บริษัท HONDA เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด
              นายธีรยุทธ บุตรรักษ์    กรรมการตัดสิน    บริษัท HONDA เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด
              นายชลชาติ ธุษาวัน    กรรมการตัดสิน    บริษัท BIG YAMAHA กิจเจริญไทยอุบล จำกัด
              นายวัชรพล เคนงาม    กรรมการตัดสิน    บริษัท BIG YAMAHA กิจเจริญไทยอุบล จำกัด
              นายจักรพงษ์ มาสี    กรรมการตัดสิน    บริษัท HONDA เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด
              นายวิทยา ธุริวงษ์    กรรมการตัดสิน    บริษัท HONDA เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด สาขาตระการพืชผล
              นายศรายุทธ แช่มชื่น    กรรมการตัดสิน    บริษัท HONDA เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด สาขาศรีมงคล
              นายชูชาติ สอดเสน    กรรมการตัดสิน    บริษัท HONDA เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด สาขาศรีมงคล
              นายสาครชัย เหมือนลา    กรรมการตัดสิน    บริษัท BIG YAMAHA กิจเจริญไทยอุบล จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:00น.    นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนากร กลิ่นกุหลาบ
   นักศึกษา    2. นายจักรวาล เข็มพันธ์
   นักศึกษา    3. นายณภัทร ผางคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวไพลิน แนวจำปา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ สารีอาจ
   นักศึกษา    2. นายพงศกร ผลทวี
   นักศึกษา    3. นายณัฐนันท์ สุวรรณสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเศกสิทธิ์ ชื่นสกุล
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายวีระภาพ แสนสุข
   นักศึกษา    2. นายสลักเพชร สายสีดา
   นักศึกษา    3. นายอนุชา บัวผัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพุฒินันท์ สุดหล้า
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายพีรพัฒน์ มั่นหมาย
   นักศึกษา    2. นายรชานนท์ คำมรรค
   นักศึกษา    3. นายชิติพัทธ์ คำภาชาติ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุระพงษ์ ศรีปราชญ์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายญาณวุฒิ พะลาด
   นักศึกษา    2. นายปกาสิต เครือสีดา
   นักศึกษา    3. นายพงศ์ศานติ์ ไชยสัตย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายศิริโชค วงษ์เย็น
   นักศึกษา    2. นายฤทธิศาสตร์ โชคสาคร
   นักศึกษา    3. นายสิทธิโชค ทองเหลี่ยม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชัยวัฒน์ มาทวี
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายเจษฏา สิงห์แจ่ม
   นักศึกษา    2. นายสรพงษ์ ไชยมาศ
   นักศึกษา    3. นายรัฐภูมิ ชาติภูมิ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์