9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ     0819762630
              นางสาวธญานี ดียิ่ง     0827879320
              นายวุฒิพงษ์ นรสิงห์     0854122112
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการสารพัดช่างสุรินทร์
              นางอังกาบ ฤกษ์ดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายอัษฎา เพชรสุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวจิดานันท์ คุมโสระ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวธญานี ดียิ่ง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวุฒิพงษ์ นรสิงห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวขวัญไทย อินทยุง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางอังกาบ ฤกษ์ดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:30น.    การประกวดร้องเพลงสากล ชาย-หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
17:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริวรรณ ศรีเพชร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอังกาบ ฤกษ์ดี
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวปัทมาสน์ พันธนู
   ครูผู้ควบคุม    2. นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวนิตยา สุจริต
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรภาส สิงหเสนา
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวโชติมณี สุจิมาวิทย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวขวัญไทย อินทยุง
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวชลิตา ก้อนทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางปัทมา ทนิรัมย์
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวพรนภัส หงษ์ศรีจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธญานี ดียิ่ง