9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ     0819762630
              นางสาวธญานี ดียิ่ง     0827879320
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการสารพัดช่างสุรินทร์
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี กรรมการ
              นางอังกาบ ฤกษ์ดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอัษฎา เพชรสุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิรุณห์ลักษณ์ นามสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวธญานี ดียิ่ง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวุฒิพงษ์ นรสิงห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวขวัญไทย อินทยุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวขวัญไทย อินทยุง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางอังกาบ ฤกษ์ดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:30น.    การประกวดร้องเพลงสากล ชาย-หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
17:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธนกร พวงขจร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอัษฎา เพชรสุวรรณ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเจตน์สกฤษฎิ์ สมานทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายพันกร ไชยทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรภาส สิงหเสนา
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายจักรพล ทนกล้า
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวขวัญไทย อินทยุง