9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายชารินทร์ ลาฤทธิ์     0878291701
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวนิภารัตน์ รักษ์คิด    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายชารินทร์ ลาฤทธิ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวพรทับทิม ผูกดวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายถวิล ว่องไว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวอภิญญาภรณ์ ป้องเขต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายศุภณัฐ เจริญรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอุษณี สมเป็น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวกมลวรรณ เกิดศิลป์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวพัชริดา ห่อทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวปฐมาวดี สุปิงคลัด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววิจิตรา โทแก้ว    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางชมภู พรหมลิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         กรรมการตัดสิน
              นายชารินทร์ ลาฤทธิ์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการ
              นางสาววิจิตรา โทแก้ว    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพรทับทิม ผูกดวง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายถวิล ว่องไว    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวอภิญญาภรณ์ ป้องเขต    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายศุภณัฐ เจริญรัตน์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอุษณี สมเป็น    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวกมลวรรณ เกิดศิลป์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวพัชริดา ห่อทรัพย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวปฐมาวดี สุปิงคลัด    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิภารัตน์ รักษ์คิด    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางชมภู พรหมลิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
09:10น. - 09:25น.    พีธีเปิด/ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09:30น. - 16:00น.    เริ่มแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภมาศ เกตุณะรงค์
   นักศึกษา    2. นางสาวกิติญาดา พรรณา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนางสาวกมลวรรณ เกิดศิลป์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชญาภา ก่อทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฏฐนิชา รอดเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววิจิตรา โทแก้ว
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาววันทนา ก่อแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพัตรา แนบทางดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอภิญญาภรณ์ ป้องเขต
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชราภา สมานมิตร
   นักศึกษา    2. นางสาวขวัญใจ อินทรอัมพร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายถวิล ว่องไว
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวธนภร สุขประเสริฐ
   นักศึกษา    2. นางสาวปภาวี เรียงดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพรทับทิม ผูกดวง
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวณัชชา วงศรีสังข์
   นักศึกษา    2. นางสาวธันยพร ประคำผอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศุภณัฐ เจริญรัตน์
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาววรพรรณ ทองจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวกัลยรัตน์ บุญสม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนิภารัตน์ รักษ์คิด
   8. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวสาวลลนา ฝ่ายกลาง
   นักศึกษา    2. นางสาวปานตะวัน สดมสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภาสกร เต๋ยะ