9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ     0933209996
              นางชินินธร เกิดสันเทียะ     0923762129
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางชินินธร เกิดสันเทียะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              Miss Wang Mengfang    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอารีย์ พินิตธรรมนาถ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายพรพิชิต โพธิวัฒน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายพรพิชิต โพธิวัฒน์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอารีย์ พินิตธรรมนาถ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              Miss Wang Mengfang    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 09:00น.    ฟังคำชี้แจงและจับฉลากลำดับการประกวดฯ
09:00น. - 09:30น.    เริ่มทดสอบวัดระดับความรู้ทั่วไปเป็นภาษาจีน ภาคข้อเขียน จำนวน 15 ข้อ
09:30น. - 10:30น.    ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
10:30น. - 11:30น.    แสดงความสามารถเกี่ยวกับศิลปกรรมจีน
11:30น. - 12:00น.    รวบรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวนัทธมน ดวงแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางชินินธร เกิดสันเทียะ