1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย     092-4196887
              นายอำนวย สุปะติ     081-7894131
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกฤษฎา ทับผา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายจตุรงค์ คงแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายศราวุฒิ อุส่าห์ดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายธนกฤต สุขสนิท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางรัตนา ศิลปสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพิพัฒพงศ์ บุญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายรัชชานนท์ พิกุลสด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายพุทธิพงษ์ ภูมิแสงสุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายมงคล บุญคุ้ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอำนวย สุปะติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอำนวย สุปะติ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายพฤกษ์ อาศิรสิริวาณิช
   นักศึกษา    2. นายกรีฑาวุฒิ สุขพิมาย
   นักศึกษา    3. นายจิรโชติ สบายดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายมงคล บุญคุ้ม
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายปริพัฒน์ ทองแม้น
   นักศึกษา    2. นายสุรเชษฐ การะเกษ
   นักศึกษา    3. นายปริวัฒน์ ทองแม้น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบัญญัติ ธุรานุช
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นาย ธนภัทร ตินานพ
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร์ ปลายแก่น
   นักศึกษา    3. นายภูวเดช ศักดิ์ศรีจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศราวุฒิ อุส่าห์ดี
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายพงษกร ทองจันทร์
   นักศึกษา    2. นายปฐมพร นามทอง
   นักศึกษา    3. นายณัฐภูมิ ขันสีลา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายรัชชานนท์ พิกุลสด
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ บุญเพิ่ม
   นักศึกษา    2. นายเกียรติชัย ม่วงศรี
   นักศึกษา    3. นายเขษมศักดิ์ ประภาสัย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิพัฒพงศ์ บุญสุข
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายธนัชชัย ยาจุล
   นักศึกษา    2. นายชุมพล จำนิล
   นักศึกษา    3. นางสาวณิชาภัทร บริบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษฎา ทับผา