9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์และกติกา การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี     0956019035
              นางสาวสุภาพร สอโส     0862474364
              น.ส.กันยารัตน์ พรมพิลา     0630453566
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสุภาพร สอโส    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพรพิมล มงคล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
              นางนิชานาถ รักษาวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวสุชาวลัญช์ สุขจิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวกนกวรรณ ทรงพระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางวนิดา ผลเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวเกษรา ดีสนิท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวเรืองรัตน์ ทิวทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางพนาลักษณ์ ศรีสมบูรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวรัชนีวรรณ สุบินดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสิริรัตน์ ศรีขาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวกันยารัตน์ พรมพิลา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวเรืองรัตน์ ทิวทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางวนิดา ผลเจริญ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวสิริรัตน์ ศรีขาว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวกันยารัตน์ พรมพิลา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวกนกวรรณ ทรงพระ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสุรินทร์
08:30น. - 09:00น.    คณะกรรมการชี้แจงครูผู้ควบคุม และผู้เข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวกับเกณฑ์ กติกา การประกวดผลงาน สะเต็มศึกษา (STEM Education)
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำชิ้นงานตามโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห้อง 1023
12:00น. - 14:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำสื่อนำเสนอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง (รับประทานอาหารในช่วงจัดทำสื่อ)
14:00น. - 15:00น.    ทดสอบชิ้นงาน บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสุรินทร์
15:00น. - 17:00น.    นำเสนอผลงานการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห้อง 134
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายนันทวัฒน์ มีเจริญ
   นักศึกษา    2. นางสาวนิภาภัทร สีหยดยอ
   นักศึกษา    3. นางสาวพรรณพษา กอกสูงเนิน
   นักศึกษา    4. นายอังกูร ปลื้มสุด
   นักศึกษา    5. นายอภิมุข เรืองวิเศษ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางพนาลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวสริดา แสงสุข
   นักศึกษา    2. นางสาวศุภดา กระจ่างใส
   นักศึกษา    3. นายสุรศักดิ์ บุตรชาติ
   นักศึกษา    4. นางสาวสุพรรณิกา ภูมิสุข
   นักศึกษา    5. นางสาวชุติมา คงทวี
   นักศึกษา    6. นายวิญญ์ พิศโสระ
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวสุภาพร สอโส
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายจิตรทิวัส พายุพัด
   นักศึกษา    2. นายปิยพัชร จันทมี
   นักศึกษา    3. นางสาววรันธร บุญปก
   นักศึกษา    4. นางสาวสุดารัตน์ บุตรงาม
   นักศึกษา    5. นายบุญฤทธิ์ รัตน์ประโคน
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวกนกวรรณ ทรงพระ
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวธนพร ล้ำเลิศ
   นักศึกษา    2. นางสาวชุดาทอง สอนเลิศ
   นักศึกษา    3. นางสาวนภัสสร โตเติมวงศ์
   นักศึกษา    4. นางสาวสุวิจักขณ์ นุณารัมย์
   นักศึกษา    5. นายสุทธิพร สุตดี
   นักศึกษา    6. นายอนุวัฒน์ พัตรสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางวนิดา ผลเจริญ
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายธนพร ดวงใจ
   นักศึกษา    2. นางสาวดวงพร ธรรมรักษ์
   นักศึกษา    3. นายพิสิษฐ์ มีแก้ว
   นักศึกษา    4. นายตะวัน มีแก้ว
   นักศึกษา    5. นายธนันท์ โสปันหริ
   นักศึกษา    6. นายจักรพันธ์ อรชัย
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวพรพิมล มงคล
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาววรรนิษา รัตนธิวัตร
   นักศึกษา    2. นางสาวรัศมี วิมลสัย
   นักศึกษา    3. นายภิรสิท ประทุมวัน
   นักศึกษา    4. นายธิติสรร พรมอุก
   นักศึกษา    5. นายวุฒิชัย วิมูล
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวสิริรัตน์ ศรีขาว