9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายศักรินทร์ นุตโร     0862603678
              นายฉัตรชวาล แม้นจิตร     0844301047
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศักรินทร์ นุตโร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางพรจันทร์ เทพรำพึง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวรัชนีย์กร ก้อนทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธัชชญานินทร์ บุตรสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาววรรณวณัฐ บุญมาภัทรพัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจอมขวัญ โพธิราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวพัชริดา ห่อทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสโรชา ไชยรักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวปฐมาวดี สุปิงคลัด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายฉัตรชวาล แม้นจิตร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวรัชนีย์กร ก้อนทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธัชชญานินทร์ บุตรสวัสดิ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาววรรณวณัฐ บุญมาภัทรพัฒน์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจอมขวัญ โพธิราช    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวพัชริดา ห่อทรัพย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสโรชา ไชยรักษ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวปฐมาวดี สุปิงคลัด    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายฉัตรชวาล แม้นจิตร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 09:15น.    พิธีเปิด
09:15น. - 09:30น.    ประชุมกรรมการ
09:35น. - 10:00น.    ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
10:00น. - 10:10น.    จับฉลากลำดับการเล่านิทาน
10:20น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักทานข้าว
13:00น. - 14:00น.    สรุปผลการแข่งขัน
14:00น. - 14:20น.    ประกาศผลการแข่งขัน
14:20น. - 15:00น.    รายงานผลการแข่งขัน
15:00น. - 15:30น.    พิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายหาญไท สายกระสุน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจอมขวัญ โพธิราช
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต เรืองโสม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุพิชฌาย์ เชื้อเพราะ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวกันต์ระยา ผลน้ำอ้อม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรัชนีย์กร ก้อนทอง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวสุดารัตน์ สุขแสวง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอำนาจ ศาลางาม
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายสมชาย งามแสง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวอรอมล แดงดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายฉัตรชวาล แม้นจิตร
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวเกศรา กฤษวี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสโรชา ไชยรักษ์