9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายชารินทร์ ลาฤทธิ์     -
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชารินทร์ ลาฤทธิ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสุลัยรักษ์ นามอภิชน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเสน่ห์ เบญจมาศกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายสราวุฒิ รักษาวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางวนิดา ผลเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอุษณี สมเป็น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวพัชริดา ห่อทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวกมลวรรณ เกิดศิลป์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวปฐมาวดี สุปิงคลัด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายจักรกฤษ จันทมล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายพชรดนัย ประชุมชัย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนารีนาถ นุตโร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสุภาวดี สิงหลสาย    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสุภาวดี สิงหลสาย    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสุลัยรักษ์ นามอภิชน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเสน่ห์ เบญจมาศกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายสราวุฒิ รักษาวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอุษณี สมเป็น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวปฐมาวดี สุปิงคลัด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายพชรดนัย ประชุมชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:45น.    ลงทะเบียน
08:45น. - 09:00น.    พิธีเปิด
09:00น. - 09:15น.    ประชุมกรรมการ
09:15น. - 09:30น.    ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
09:30น. - 10:00น.    จับสลากท่าที่ใช้ในการแข่งขัน
10:00น. - 11:00น.    เริ่มการแข่งขัน
11:00น. - 12:00น.    กรรมการรวบรวมคะแนน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 14:30น.    สรุปผลการแข่งขัน
14:30น. - 15:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
15:30น. - 16:15น.    รายงานผลการแข่งขัน
16:15น. - 16:30น.    พิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวอนันตญา อยู่เย็น
   นักศึกษา    2. นายพีรภัทร จิตสัตย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพัชริดา ห่อทรัพย์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายปัณณธร ยิบโมะ
   นักศึกษา    2. นางสาวเกษรสวรรค์ มุลาลินน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรกฤษ จันทมล
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายจิติรพัฒน์ ไทยกุล
   นักศึกษา    2. นางสาวพัชรพร มณีรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวศิรินาถ มียิ่ง
   นักศึกษา    2. นายภควัต อยู่เย็น
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเสน่ห์ เบญจมาศกุล
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวนราทิพย์ สมใจหวัง
   นักศึกษา    2. นายธนาธิป ปิดตาระโพธิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสุลัยรักษ์ นามอภิชน
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายองอาจ หัวกระโทก
   นักศึกษา    2. นางสาวสุธาสินี บรมฤทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสราวุฒิ รักษาวงค์
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายภานุวัฒน์ น้ำไทย
   นักศึกษา    2. นางสาวหงส์หยก ไตรรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพชรดนัย ประชุมชัย