3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสมพร หมานมา     0899493543
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมพร หมานมา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางมนัสสา ภูเขียว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวรเดช หงษ์สูง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวงศ์เจริญ ยอดทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายธารา แสงเพ็ชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายบดินทร์ ศรีโท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายศุภณัฐ เทียมทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวภัทรภร ละม้ายวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายอัครเดช ผิวทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวศิรินรัตน์ ยอดสุรินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              นายสมพร หมานมา    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    รองประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายวรเดช หงษ์สูง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธารา แสงเพ็ชร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวงศ์เจริญ ยอดทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายศุภณัฐ เทียมทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวศิรินรัตน์ ยอดสุรินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 16:30น.    3.6.1 ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟพิก (ปวช. ทีม 2 คน)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายสรรเสริญ เสริมทรัพย์
   นักศึกษา    2. นางสาวพิมพิชชา เมินดี
   นักศึกษา    3. นายภากร นาคะวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวภัทรภร ละม้ายวรรณ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายฤทธิชัย หินซุย
   นักศึกษา    2. นายบุญฤทธิ์ เทียบทอง
   นักศึกษา    3. นางสาวจอมขวัญ ขันทะวงษา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียง
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายสหรัตน์ ลาลุน
   นักศึกษา    2. นางสาวอารยา วงค์คำจันทร์
   นักศึกษา    3. นายปฐมพงษ์ กรวยทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอัครเดช ผิวทอง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายประเสริฐพร เพิ่มทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวมัณฑนา พรมเลิศ
   นักศึกษา    3. นางสาวปาริชาติ ชุมสุข
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบดินทร์ ศรีโท
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายณธีพัฒน์ ธรรมทวีโรจน์
   นักศึกษา    2. นายอภิพัฒน์ แป้นแก้ว
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐชา วรสาร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางมนัสสา ภูเขียว
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุชานาถ ธรรมดา
   นักศึกษา    2. นางสาวสุนิษา หิ้งทอง
   นักศึกษา    3. นายจักริน ขุมเงิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ