10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
     10.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
         10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล     0994144042
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายภัทรพงษ์ โลบุญ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยอดโดม เกษมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจิรานุวัฒ์ สดับสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชวพล กนกบุญพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายมานะชัย ทองปัญญา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวีระกรณ์ สถาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายภัทรพงษ์ โลบุญ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยอดโดม เกษมสุข    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจิรานุวัฒ์ สดับสาร    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชวพล กนกบุญพิทักษ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายมานะชัย ทองปัญญา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวีระกรณ์ สถาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเมธา เฉลียวไว
   นักศึกษา    2. นายเกษมพันธ์ ธนพลวิวิธชวาลา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณลา
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายนันทภพ ยืนยง
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ งามแฉล้ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายศรายุทธ ทองเชิด
   นักศึกษา    2. นายวัฒนสิน แซ่โค้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมงคล โภคทรัพย์
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายกันทรากร ชนะชัย
   นักศึกษา    2. นายพรรษกร เซี่ยงหวอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายอายะลา แสนกล้า
   นักศึกษา    2. นายณัฐกิตติ์ พริ้งเพราะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณิชกุล นิวาส
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายปรเมษฐ์ สุขสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นายภูริ ไผ่ล้อม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐิวุฒิ บุญจันทร์
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายวีรพงษ์ จันนันท์
   นักศึกษา    2. นายวีรศักดิ์ จันนันท์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกฤษณะ วงมณี