9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์     0928748289
              นางนงค์นุจ แซ่จึง     0890056891
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวกาญจนภา มานิตย์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางปนัดดา อินทรศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              Mrs.Josephine Aliga Thepsena    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวจิดานันท์ คุมโสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางพนิดา แจ้งสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวกันยารัตน์ เกิดศิลป์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสุพรรษา เกษรบัว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวณัฐพร ยอดเกตุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายฤทธิไกร บูรณ์เจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบุญฤทธิ์ บุญอุ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              Mr. Vichheka Pum    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวธญานี ดียิ่ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวนาฏมณี วงษ์สวรรค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวนารีนาถ นุตโร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอภิสิทธิ์ ชำนาญรบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ นามสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              Miss Benjamin Rechel Laguda    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางนงค์นุจ แซ่จึง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นาสาววิไลลักษณ์ หิงทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              Mr. Peter R.May    กรรมการตัดสิน    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
              Mr.Stuart Galban    กรรมการตัดสิน    ครูโรงเรียนสิรินธร
              Dr.Wirote Thongplew    กรรมการตัดสิน    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
16:30น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายศุภวิชญ์ จงใจงาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุพรรษา เกษรบัว
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวปัทมาสน์ พันธนู
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกาญจนภา มานิตย์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวอุมาภรณ์ โต๊ะงาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ นามสวัสดิ์
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวธนภรณ์ ทรงวาจา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายบุญฤทธิ์ บุญอุ่น
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวธราภรณ์ กอบมาศ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางปัทมา ทนิรัมย์
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวอรษา สินสุพรรณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญรบ
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุดารัตน์ ยามดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางนงค์นุจ แซ่จึง