4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set))
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายชนิตพล จารพิมพ์     0884829948
              นายบัญชา ห่อทอง     0610284724
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางโชติกา ดาทอง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสหขวัญ แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยสารพัช่างสุรินทร์
              นางสาวนงค์ลักษณ์ คำแหงพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวรัชนี ท่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายพิชัย ภักดิ์สูวเนิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายบัญชา ห่อทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชนิตพล จารพิมพ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายนฤทธิ์ วาดเขียน    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์
              นางสาวนิภาวรรณ กาทอง    กรรมการตัดสิน    โรงแรม Slive
              นายศิวะ พรมประโคน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ร้าน Littleb elephant
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริวิมล แรงจบ
   นักศึกษา    2. นายชนะพัฒน์ โสภาเนตร
   นักศึกษา    3. นายจตุรวิศ เผ่าอินทร์จันทร์
   นักศึกษา    4. นางสาววรรณพรรษา ทวีสิน
   ครูผู้ควบคุม    5. นายบัญชา ห่อทอง
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวใกล้รุ่ง รัตนแสง
   นักศึกษา    2. นางสาวธนภรณ์ ศิริสำราญ
   นักศึกษา    3. นางสาววิภาดา สินสุพรรณ
   นักศึกษา    4. นางสาวชมพูนุช เสนาใหญ่
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนงค์ลักษณ์ คำแหงพล