3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาววนิดา คงชูดี     0852065309
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางนิทรา สร้อยนาก    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายธนวัตร มุมทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววนิดา คงชูดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายธนวัตร มุมทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววนิดา คงชูดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางนิทรา สร้อยนาก    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:10น. - 12:00น.    การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.เดี่ยว)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวพัทริน อุ้ยรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววนิดา คงชูดี