3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางพัชดา ไชยสนาม     0918296376
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจารุณี พรมดี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางรัชนี อัศวจุฬามณี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางดวงใจ ขาวงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรินธร พร้อมเพรียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวสุกัลยา มานุจำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวจันทรา กลีพัด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางวาสนา มัดยารัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวพรพรรณ บุญล้อม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวอำภา ผดุงดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวนลินี ดมหอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางธนภร บูรณ์เจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสุกัญญา ธรรมรส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสมฤทัย สันติวรวัฒน์โรบินสัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวขณีดา จวงพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางรัตติยา สุมาลุย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนันทิดา ทรงพระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวธนาพร บุญเปล่ง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางพัชดา ไชยสนาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาววลัยพรรณ ชนะสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวสุชาดา จ่าหนองหว้า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นางจารุณี พรมดี    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางรัชนี อัศวจุฬามณี    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางดวงใจ ขาวงาม    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรินธร พร้อมเพรียง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวสุกัลยา มานุจำ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวจันทรา กลีพัด    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางวาสนา มัดยารัมย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวพรพรรณ บุญล้อม    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวอำภา ผดุงดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวนลินี ดมหอม    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางธนภร บูรณ์เจริญ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสุกัญญา ธรรมรส    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสมฤทัย สันติวรวัฒน์โรบินสัน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวขณีดา จวงพันธ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางรัตติยา สุมาลุย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนันทิดา ทรงพระ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวธนาพร บุญเปล่ง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางพัชดา ไชยสนาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาววลัยพรรณ ชนะสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวสุชาดา จ่าหนองหว้า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการ
08:30น. - 09:00น.    ตรวจเครื่อง
09:00น. - 12:00น.    แข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวรพีพรรณ วงษ์บุญ
   นักศึกษา    2. นางสาวพรปวีณ์ ผลวัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวธนาพร บุญเปล่ง
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริวรรณ พิมแมน
   นักศึกษา    2. นายเอกรินทร์ ศรีประภาส
   นักศึกษา    3. นางสาวนริศรา ใจกล้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นางวาสนา มัดยารัมย์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยะดา พลซะโก
   นักศึกษา    2. นางสาวจันจิรา โพธิ์งาม
   นักศึกษา    3. นางสาวไขแสง คะเชนทร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุกัลยา มานุจำ
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณรัตน์ ทองวิจิตร
   นักศึกษา    2. นายอภิชาติพงษ์ แก้วล้วน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพัชดา ไชยสนาม
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวพรสุดา สมจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวปฐมาวดี ชื่นชม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางรัตติยา สุมาลุย์
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวดวงหทัย อำนาจวงศ์
   นักศึกษา    2. นายอรสา สมัญญา
   นักศึกษา    3. นางสาวจิราวดี พันพะม่า
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวรินธร พร้อมเพรียง