1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณ์กติกาตัดสิน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ่นา่ยปฎิภาณ ขบวนงาม     091-4993996
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปฏิภาณ ขบวนงาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวิทยา อินทร์สอน    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพงศกร เจริญศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรกิต สร้อยดั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายประยงค์ วิเศษวงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายเริงชัย สุดงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสุทธิพงษ์ บุญประกอบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเสรี สุขคุ้ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบุญติด ตุลาจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธนกร เหิมหอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวิทยา บุญมี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชนาธิป มาลาวงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาววิชุดา ยี่เจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายธีรพล ทรทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวิชัย กล้าหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นายประยงค์ วิเศษวงษา    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายการุณ มาชอบ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวิทยา บุญมี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:15น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล เพชรรังษี
   นักศึกษา    2. นายชาคริต จำปาทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายวิรัตน์ กิ่งซา
   นักศึกษา    2. นายณัฐพงษ์ พากเพียร
   นักศึกษา    3. นายมงคล ปานทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายประยงค์ วิเศษวงษา
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายทวีชัย ผลวัฒน์
   นักศึกษา    2. นายศริวัฒน์ ซึรัมย์
   นักศึกษา    3. นายธีระเทพ ก่อแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพงศกร เจริญศิริ
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายธนนันท์ ดัชถุยาวัตร
   นักศึกษา    2. นายอัครเดช วังสันต์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายอนุวัฒน์ ขันตี
   นักศึกษา    2. นายนนทนันท์ มั่นยืน
   นักศึกษา    3. นายธนวัฒน์ อยู่เย็น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวรกิต สร้อยดั้น