1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ     085-454-5565
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการเทคนิครัตนบุรี
              นายสรยุทธ พันธ์ทอง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอักษรเพชร วิจิตรเรืองชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจิตรกร สมานมิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายสุเมธ ถูกจิตต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายคม เจตินัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุภชัย จีนใจน้ำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอรรคเดช เกษรแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายจิรันดร เฉลียวไว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายอนุชา พางาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายเบจภัทร วงค์โคกสูง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายรัตนพงษ์ โพธิ์งาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบัญชา มาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวุฒิพงศ์ แก่นแก้ว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสมรรถชัย เลิศล้ำ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวจิราภรณ์ คำสด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสรยุทธ พันธ์ทอง    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวุฒิพงศ์ แก่นแก้ว    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายมนตรี หาญเหี้ยม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายรัตนพงษ์ โพธิ์งาม
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธนาวุฒิ ภาคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิตรกร สมานมิตร
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายณัฐดนัย แสนศรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายคม เจตินัย
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ จันทร์แดง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรันดร เฉลียวไว
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายมานิตย์ โสดาจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสมรรถชัย เลิศล้ำ
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายจีรพันธุ ดินดำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุภชัย จีนใจน้ำ
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายศุภวัฒน์ สืบวงษ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูง