1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ     085-454-5565
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการเทคนิครัตนบุรี
              นายเกษม เกลียวทอง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวเปมิกา ดมอุ่นดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวิชยุตม์ พลแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายณัฐพล กระสวยทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายตรีวิทย์ ศุภนาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายภานุวัฒน์ บุญเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายกีรติ รักสัตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเอกรัตน์ ชาวนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายก้องเกียรติ เทียนแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวิชัย บุญโก่ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายปัญญา อุไร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสาลิกา ศรีดา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายปรีชา ศรชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวจิราภรณ์ คำสด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเกษม เกลียวทอง    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายสุรชา มูลวัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปัญญา อุไร
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธวัชชัย นาดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเปมิกา ดมอุ่นดี
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ ปาระเคน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐพล กระสวยทอง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายกฤต เฉลียวไว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกีรติ รักสัตย์
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายจิรายุทธ อินทร์ขาว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชัยวัฒน์ นึกชนะ
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายกฤษติพงศ์ บุญทน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายตรีวิทย์ ศุภนาม
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริกัญญา คำโท
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุชา พางาม