1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะมาตรวิทยามิติ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ     085-454-5565
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการเทคนิครัตนบุรี
              นายรวิกร แสงชำนิ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายปรีชา ศรชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายอนุรักษ์ ผมงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายยอด คุณาเนตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเอกรัตน์ ชาวนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวัชรกร เติมงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายอักษรเพชร วิจิตรเรืองชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายสุรศักดิ์ ศาลางาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวิชยุตม์ พลแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายณัฐพล กระสวยทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายเกียรติศักดิ์ สมนึก    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวพัฒนภรณ์ สุพรรณภพ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเจษฎา น้ำใจดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวจิราภรณ์ คำสด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายรวิกร แสงชำนิ    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเกียรติศักดิ์ สมนึก    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวนริสา หน้านวล
   นักศึกษา    2. นางสาววัชรวรรณ จุฬา
   นักศึกษา    3. นายศุภกิจ นารี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุรศักดิ์ ศาลางาม
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายสิงขร ทองดา
   นักศึกษา    2. นายกฤตเมธ วิชายง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอักษรเพชร วิจิตรเรืองชัย
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายเดชา บุญครอง
   นักศึกษา    2. นายพิทักษ์ชัย เกษแก้ว
   นักศึกษา    3. นายภูชเนช กระแสเทพ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวิชยุตม์ พลแก้ว
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายธรรมรัตน์ ยืนยง
   นักศึกษา    2. นางสาววนิดา ทวีฉลาด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวัชรกร เติมงาม
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายภูมิทัศน์ วิเศษวงษา
   นักศึกษา    2. นายรัชพล หล่าโท
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเจษฎา น้ำใจดี
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายวีรเทพ สาทิพย์จันทร์
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร ปุ่นประโคน
   นักศึกษา    3. นายโจเซิ่น นาจำปา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายยอด คุณาเนตร
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายพัณณกร นาคูณ
   นักศึกษา    2. นายฑีฆายุ แก้วสวย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว