1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ     085-454-5565
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ เรียงเงิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชาญชัย ใจงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ นามสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายคม เจตินัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายภานุวัฒน์ บุญเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายตรีวิทย์ ศุภนาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเอกรัตน์ ชาวนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายธานี ครึ่งมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายจิรายุทธ ละลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรานุวัฒน์ ทุ่มโสภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายณรัช ดำรงภัคศิริ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ นึกชนะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวสินใจ ทักษิณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณรัช ดำรงภัคศิริ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายยศภัทร เห็นจงชม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวีรศักดิ์ เรียงเงิน
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายปวิตร แสนเพื่อน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรานุวัฒน์ ทุ่มโสภา
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายปาณชัย โสภา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวีรศักดิ์ นามสว่าง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ บุญบำรุง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรายุทธ ละลี
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายอัษฎาวุธ มะลิงาม
   ครูผู้ควบคุม    2. ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ นึกชนะ
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายศักดิ์ดินา ทองแย้ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภานุวัฒน์ บุญเศษ
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล พิลัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเอกรัตน์ ชาวนา