1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะงานวัดละเอียด
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ     085-454-5565
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวัฒนกานต์ กิ่งแก้ว    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธโนดม เกลียวทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยุทธนา นามวัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธานินทร์ ลักขษร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวีรศักดิ์ นามสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายอนุรักษ์ ผมงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายยอด คุณาเนตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายเบญจภัทร วงค์โคกสูง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสุทัศน์ ไหมพรม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรานุวัฒน์ ทุ่มโสภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายพิสิฐพงศ์ จันทร์หอม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเกียรติก้อง อนันตสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวสินใจ ทักษิณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นายเพ็ชร เพียรชนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวัฒนกานต์ กิ่งแก้ว    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพิสิฐพงศ์ จันทร์หอม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายฤทธาปกรณ์ ปานะโปย
   นักศึกษา    2. นายปฏิภาน ท้าวเคหะ
   นักศึกษา    3. นายวรายุส บุตรเเสง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบัญชา มาดี
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวนวลวราภรณ์ หอมชื่น
   นักศึกษา    2. นางสาวนวลวราพันธ์ หอมชื่น
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรานุวัฒน์ ทุ่มโสภา
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายภัทรพร ตรีสา
   นักศึกษา    2. นางสาวอนามิกา โตเร็ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธานินทร์ ลักขษร
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายพีระพัฒน์ จันดี
   นักศึกษา    2. นายนพภวรรณ โชติช่วง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทัศน์ ไหมพรม
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายสันติพากรณ์ ภมรศิริ
   นักศึกษา    2. นายธนภัทร นาดี
   นักศึกษา    3. นายธัญพิสิษฐ์ ดอนสนาม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเกียรติก้อง อนันตสุข
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายทินภัทร นิชาญ
   นักศึกษา    2. นายเจษฎา โอฐงาม
   นักศึกษา    3. นายภูริภัทร์ ปานทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอนุรักษ์ ผมงาม
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายนพดล ใจวิเศษ
   นักศึกษา    2. นายขจรยศ ทองประเสริฐ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม