6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การเเข่งขันทักษะ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางพัชรา ศรีคำ     096-664-4535
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางพัชรา ศรีคำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายพรพิชิต โพธิวัฒน์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนันท์ธิรา หงษ์เหิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางพุทธินาถ พีระพรประเสริฐ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสิทธิพงษ์ ขันยาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสรศักดิ์ มะลิงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวพรพรรณ คูณศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวรัชนี ท่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวกัญจนพร คงวัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวยุภาพร สายจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         กรรมการตัดสิน
              อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์    กรรมการตัดสิน    รองอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ    กรรมการตัดสิน    รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
              คุณวิทวัช แก้วนารี    กรรมการตัดสิน    ตำเเหน่ง GM โรงแรมทองธารินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเเข่งขัน
08:45น. - 08:45น.    พิธีเปิดการเเข่งขัน เเละประชุมชี้เเจงการจัดการเเข่งขัน
09:30น. - 16:30น.    จัดการเเข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท ทีม ระดับ ปวช./ปวส.
18:30น. - 18:30น.    ประกาศผลการเเข่งขัน มอบรางวัล เเละพิธีปิดการเเข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวสุมิตา พรมศรี
   นักศึกษา    2. นายทินภัทร ขันนาโพธิ์
   นักศึกษา    3. นายชัยมงคล เถาวัลย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกัญจนพร คงวัน
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวช่อฟาง เสกเหมาะ
   นักศึกษา    2. นางสาวสุธิดา ณ จตุรัส
   นักศึกษา    3. นายอัญรินทร์ นาปาน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางพุทธินาถ พีระพรประเสริฐ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวอังคนาพร วงยะมาตย์
   นักศึกษา    2. นางสาวขวัญพิชชา โมลา
   นักศึกษา    3. นางสาวดวงใจ วงษา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสรศักดิ์ มะลิงาม
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวเพ็ญประภา สายราม
   นักศึกษา    2. นางสาวอรสา สายจันดี
   นักศึกษา    3. นางสาวนภสร มลเทียน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ