6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การเเข่งขันทักษะ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางพัชรา ศรีคำ     096-664-4535
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางพัชรา ศรีคำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายพรพิชิต โพธิวัฒน์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนันท์ธิรา หงษ์เหิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวกัญจนพร คงวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสิทธิพงษ์ ขันยาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวพรพรรณ คูณศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวรัชนี ท่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายธีรวัฒน์ ไชยลอย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวกัญญพัชร มีพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         กรรมการตัดสิน
              คุณวัชรา โพธิ์มี    กรรมการตัดสิน    สถานประกอบการ
              คุณเจริญวุฒิ บุตรเพชร    กรรมการตัดสิน    สถานประกอบการ
              คุณชินพงศ์ พระศักดิ์    กรรมการตัดสิน    สถานประกอบการ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
12:00น. - 13:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเเข่งขัน
13:05น. - 18:00น.    จัดการเเข่งขันFlair Bartender
18:55น. - 18:50น.    ประกาศผลการเเข่งขัน มอบรางวัล เเละพิธีปิดการเเข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวปุณยณุช มโนการ
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิติกานต์ เจริญรัมย์
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐธิดา อิทธิพรม
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนันท์ธิรา หงษ์เหิน
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายสุวโรจน์ สาคะนิน
   นักศึกษา    2. นางสาวช่อฝ้าย เสกเหมาะ
   นักศึกษา    3. นายณภัทรพล บุญมี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวยุภาพร สายจันทร์