3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก     0807367343
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจารุณี พรมดี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางศิริพร พงศธรวิวัฒน์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสิทธิพงษ์ หมายมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนิตยา เบิกบาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวพนมกร แก้วใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางวราภรณ์ ทับผา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางกนกพร อนุทูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางน้ำทิพย์ ดาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายบรรพต สาแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวศิรินันท์ โอชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางอารีรัตน์ ประสงค์จีน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวรจนา พันธ์อินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางนภาพร วงค์นาค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอารีย์ พินิจธรรมนาถ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวชลธิชา คงมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางเนติมา เหลี่ยมดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางชัชฏาพร จอดนอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวจินตนาพร นิลจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวกฤตนภา อารมย์ดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางจารุณี พรมดี    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางศิริพร พงศธรวิวัฒน์    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสิทธิพงษ์ หมายมี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนิตยา เบิกบาน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวพนมกร แก้วใส    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางวราภรณ์ ทับผา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางกนกพร อนุทูล    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางน้ำทิพย์ ดาทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายบรรพต สาแก้ว    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวศิรินันท์ โอชา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางอารีรัตน์ ประสงค์จีน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวรจนา พันธ์อินทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางนภาพร วงค์นาค    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอารีย์ พินิจธรรมนาถ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวชลธิชา คงมี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางเนติมา เหลี่ยมดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางชัชฏาพร จอดนอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวจินตนาพร นิลจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวกฤตนภา อารมย์ดี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการ
08:30น. - 09:00น.    ตรวจเครื่อง
09:00น. - 12:00น.    แข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกกร ดวงลายทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริวรรณ ผจงงาม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกฤตนภา อารมย์ดี
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายณพรัตน์ ไกรกุล
   นักศึกษา    2. นางสาวสะกา ดวงศรี
   นักศึกษา    3. นางสาวธิดารัตน์ ทองเก้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวรจนา พันธ์อินทร์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวกรรณิการ์ เพิ่มผล
   นักศึกษา    2. นางสาวภัทรวดี แสงสิงห์
   นักศึกษา    3. นางสาวสายน้ำ สมอนา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวศิรินันท์ โอชา
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวนันทิยา ชัยฤทธิ์กุลวงศ์
   นักศึกษา    2. นางสาวบุญสิตา แสงรุ่ง
   นักศึกษา    3. นางสาวเบญญาภา สมบัติ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางกนกพร อนุทูล
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวโสภา อยู่โค
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพิชญา สุขสอน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐณิชา แสงมณี
   นักศึกษา    2. นางสาวจุฑามณี เลิศยะโส
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนันทิดา ทรงพระ
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวกาญจนา อุกอาจ
   นักศึกษา    2. นางสาวโชติกา เมืองเจริญ
   นักศึกษา    3. นางสาวรจนา ผลผกา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางวราภรณ์ ทับผา