1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ระดับจังหวัด
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายจักรกริช โพธิ์อุดม     0908259975
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรกริช โพธิ์อุดม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายส่งเสริม สายบุตร    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอภิชาติ มานา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายยงยุทธ สุขดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอาทิตย์ บุญอนันต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอานนท์ ปรึกษาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจุมพล เสกกล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายผาเวียง เซาะแสวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายบุญลอด โครตใต้    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจักรกฤษณ์ ดอกประทุม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกฤษดา แสงทับทิม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายศักดา เทพบุตรดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวรวุฒิ บุษบง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวสันต์ กบกลางดอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายรุ่งศักดิ์ กรงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายอภิชาติ พวงประยงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอดิศักดิ์ แก้วใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายเรวัชร์ แผ่นงา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวสุณิสา สาแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              นายวสันต์ กบกลางดอน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวรวุฒิ บุษบง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเรวัชร์ แผ่นงา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายบุญลอด โคตรใต้    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายศักดา เทพบุดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายจักรกฤษณ์ ดอกประทุม    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายวิกรานต์ สมุททอง
   นักศึกษา    2. นายปรมัตถ์ พรมสี
   นักศึกษา    3. นายเทพภูธร งอยภูธร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษดา แสงทับทิม
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายเอวลิน วิเชยละ
   นักศึกษา    2. นายอิสรารัตน์ แก้วอรสานต์
   นักศึกษา    3. นายอหิงสา สุขบรรเทิง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศักดา เทพบุตรดี
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายวีรภัทร จินดาศรี
   นักศึกษา    2. นายชญานิน จินดาศรี
   นักศึกษา    3. นายศุภวิชญ์ ศุภผล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบุญลอด โคตรใต้
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายปณชัย ทองทา
   นักศึกษา    2. นายวัณณุวรรธน์ สุขแก้ว
   นักศึกษา    3. นายเฉลิมเกียรติ ลีรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวสันต์ กบกลางดอน
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายพรพิพัฒน์ สหุนาลุ
   นักศึกษา    2. นายนิภวัฒน์ อ่ำสำลี
   นักศึกษา    3. นายอภิสิทธิ์ ยืนยาว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวรวุฒิ บุษบง
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายณัฐวัตร มีแก้ว
   นักศึกษา    2. นายธนพล สมมุติรัมย์
   นักศึกษา    3. นายยุทธพิชัย ทัศนะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเรวัชร์ แผ่นงา