1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ทักษะ ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายคทาวุธ จารุการ     0941234911
              นายทองเงิน มั่นวงศ์     0817185450
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณรงค์ชัย ดีสม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอุเทน ศิริทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายสรธร โสรธร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธีระ อินรายรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกฤษฎา จิระโภคานนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชินวัฒน์ สุขแสวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายคทาวุธ จารุการ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายทองเงิน มั่นวงศ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายกฤษฎา บุราคร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายประยูร บุญคืน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสุนทร ก้านจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายทักษิณ สุขดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสุวรรณ์ วงศ์เจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวุฒิชัย เพียรเสมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              นายทองเงิน มั่นวงศ์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายณรงค์ชัย ดีสม    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายคทาวุธ จารุการ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอุเทน ศิริทอง    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายสรธร โสรธร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธีระ อินรายรัมย์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกฤษฎา จิระโภคานนท์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชินวัฒน์ สุขแสวง    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกฤษฎา บุราคร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายประยูร บุญคืน    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสุนทร ก้านจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายทักษิณ สุขดี    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสุวรรณ์ วงศ์เจริญ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวุฒิชัย เพียรเสมอ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
09:00น. - 10:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 13:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
13:30น. - 14:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
14:30น. - 15:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายสราวุฒิ สีดา
   นักศึกษา    2. นายบุญญานนท์ ร่วมสุข
   นักศึกษา    3. นายรณกฤต ดีสม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณรงค์ชัย ดีสม
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายพีรพัตร อินทร์ทอง
   นักศึกษา    2. นายอภิสิทธิ์ สายสุข
   นักศึกษา    3. นายนครินทร์ ทองมาก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวุฒิชัย เพียรเสมอ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงค์  ประโสตัง
   นักศึกษา    2. นายพงษ์ระพี สีพล
   นักศึกษา    3. นายประวิทย์ หอมชื่น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุนทร ก้านจันทร์
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายภูวนาถ บุญขาว
   นักศึกษา    2. นายอำนาจ จงรักกลาง
   นักศึกษา    3. นายสุเมธ กาญจนะมาลา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษฏา บุราคร
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายอดิศักดิ์ วงวันนา
   นักศึกษา    2. นายศุภวิชญ์ ทำทอง
   นักศึกษา    3. นายวัทน์สิริ ยงกุล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายคทาวุธ จารุการ