1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายมานิต แต้มแก้ว     081-9667494
              นายพงษ์พันธ์ มีกล้า     085-7782617
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมานิต แต้มแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกฤษณะ วงมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายจักรพันธ์ ชูชมงาม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายมานะชัย ทองปัญญา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายธนเกียรติ ผ่องราศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายมงคล โภคทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายคงนคร แข่งขัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายปราโมทย์ เติมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวินัย ธรรมวิจิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวอรจิรา พรหล่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสุทัศน์ ธานีพูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายกิตติชัย ปานทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสมศักดิ์ แสนแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายกฤษณะ วงมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายพงษ์พันธ์ มีกล้า    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณรงค์ศักดิ์ เชื่อมาก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายมานิต แต้มแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจักรพันธ์ ชูชมงาม    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายคงนคร แข่งขัน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธนเกียรติ ผ่องราษี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายรัชพงษ์ กาบจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายมงคล โภคทรัพย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายปราโมทย์ เติมสุข    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวินัย ธรรมวิจิต    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวอรจิรา พรหล่อ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสุทัศน์ ธานีพูน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายกิตติชัย ปานทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายกฤษณะ วงมณี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายพงษ์พันธุ์ มีกล้า    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณรงค์ศักดิ์ เชื่อมาก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:30น. - 16:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายภัทรศกรณ์ ทองดี
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ พงธิราช
   นักศึกษา    3. นายสิทธิศักดิ์ สุขสนิท
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพงษ์พันธุ์ มีกล้า
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธันยกร วาหมงคล
   นักศึกษา    2. นายกิตติทัศน์ พอกเพียร
   นักศึกษา    3. นายธนกร แก้วสมุทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายมงคล โภคทรัพย์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายธิตินันท์ นิยมสวน
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล พรอภัย
   นักศึกษา    3. นายทรงยศ รสหอม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปราโมทย์ เติมสุข
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายสานนท์ ตินานพ
   นักศึกษา    2. นายอนุวัฒน์ ได้ไซร์
   นักศึกษา    3. นายชัยธวัช สุดใสดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวุฒิชัย วิเศษวงษา
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล ทะนูแก้ว
   นักศึกษา    2. นายปภังกร นิลจันทร์
   นักศึกษา    3. นายรัฐพล แซ่ยั้ง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนะเกียรติ ผ่องราษี
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายจันทรา พาลี
   นักศึกษา    2. นายอภินันท์ โสบรรดิษฐ์
   นักศึกษา    3. นายวรากร หอมจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวินัย ธรรมวิจิต
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายจารุวัฒน์ ศรีช่วย
   นักศึกษา    2. นายศักดิ์สิทธิ วงปลั่ง
   นักศึกษา    3. นายณัฐชนนท์ ธิจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษณะ วงมณี