9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขันพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์     0928748289
              นางนงค์นุจ แซ่จึง     0890056891
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายบุญฤทธิ์ บุญอุ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวขวัญไทย อินทยุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวจิดานันท์ คุมโสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางพนิดา แจ้งสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวนิภา ปิ่นทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายนิติธร พุทธบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอัษฏา เพชรสุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวอารีรัตน์ บุตรงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              Miss Marilou Putong Ranay    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางนงค์นุจ แซ่จึง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวธญานี ดียิ่ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางอังกาบ ฤกษ์ดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสิริมาศ ศรีสะอาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายพชรดนัย ประชุมชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางนภาพร เหล่าพิชิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางชินินธร เกิดสันเทียะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              Mrs.Josephine Aliga Thepsena    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              Miss Benjamin Rechel Laguda    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         กรรมการตัดสิน
              Mr. Peter R.May    กรรมการตัดสิน    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
              Mr.Stuart Galban    กรรมการตัดสิน    ครูโรงเรียนสิรินธร
              Dr.Wirote Thongplew    กรรมการตัดสิน    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส. ระดับจังหวัด
16:30น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาณ ปรากฏหาญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนิติธร พุทธบุญ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวฮานภ์นริสา จารัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวธันยากร สุลินทาบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางพนิดา แจ้งสว่าง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวอรทัย สุภาพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิดานันท์ คุมโสระ
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกวรรณ สำราญดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวขวัญไทย อินทยุง
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายภัทรพล ทุริดไธสง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนิภา ปิ่นทอง
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราวรรณ จันทะวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสิริมาศ ศรีสะอาด
   8. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฏฐนรี แก้วหอม
   ครูผู้ควบคุม    2. MissRechel Benjamen