9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล     0988564496
              นางสาวน้ำฝน บุญชาติ     0981960114
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางพรจันทร์ เทพรำพึง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสุพิชฌาย์ เชื้อเพราะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวจันทกานต์ ใสนวน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวธัญภัค ไทยยิ่ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางมลธิดา ขบวนงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธัชชญานินทร์ บุตรสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจอมขวัญ โพธิราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสโรชา ไชยรักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวรัชนีย์กร ก้อนทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางปุณณภา ทิตาธนัชพร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวน้ำฝน บุญชาติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวศรัณยา แก้วจรัญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              อาจารย์วราภรณ์ ศรสุรินทร์    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
              นายศุภชัย ภักดี    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
15:15น. - 16:30น.    เริ่มแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญารัตน์ กลีบม่วง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธัชชญานินทร์ บุตรสวัสดิ์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาววิภารัตน์ กุลัสนาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางพรจันทร์ เทพรำพึง
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวอภินันท์ สุดใสดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัชญา เดชวารี
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวพลอยชมพู แก้วฉลาด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกุสุมา พงษ์ศักดิ์ดี
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวธัญลักษณ์ วงทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางมลธิดา ขบวนงาม
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวสมิตา สมพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวอมลรดา สมรูป
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธัญภัค ไทยยิ่ง
   8. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวรัศมี พลมะสี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสโรชา ไชยรักษ์