8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
         8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์     0652783212
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล     0831007294
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวธัญญารัตน์ ประเสริฐ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวอริสรา ดลเสมอ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวธัญญารัตน์ ประเสริฐ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวอริสรา ดลเสมอ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 14:30น.    ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี การตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญกมล โด่งดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธัญญารัตน์ ประเสริฐ