7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ้เกณฑ์ กติกา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางกันยกร ไหมพรม     0874412997
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางกันยกร ไหมพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวศิริกานดา สุขยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรัฏฐ์ คุชิตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสมคิด สงวนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสุรางคนา ถือคุณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววรรณณิดา อาจหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายพหล เกิดสันเทียะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวอภิชญา พิศงาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวศศิประภา ไหมพรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวฐิตาพร อินทนาคา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         กรรมการตัดสิน
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางกันยกร ไหมพรม    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวศิริกานดา สุขยา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรัฏฐ์ คุชิตา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสมคิด สงวนดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสุรางคนา ถือคุณ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววรรณณิดา อาจหาญ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายพหล เกิดสันเทียะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวอภิชญา พิศงาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวศศิประภา ไหมพรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวฐิตาพร อินทนาคา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
09:00น. - 10:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 13:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
13:30น. - 14:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
14:30น. - 16:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายมังกร สำราญใจ
   นักศึกษา    2. นายอนันตพงษ์ ลายทอง
   นักศึกษา    3. นางสาวภัณฑิภา บุญอุดม
   ครูผู้ควบคุม    4. นางุสุรางคนา ถือคุณ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณิษา คำเสมอ
   นักศึกษา    2. นางสาวชลนิภา น้ำแข็ง
   นักศึกษา    3. นางสาวพุธิตา ดาทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพหล เกิดสันเทียะ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายณรงค์ฤทธิ์ ยุทธภัณฑ์
   นักศึกษา    2. นายเดชณรงค์ แก้วโพธิ์กลาง
   นักศึกษา    3. นายศักดิ์สิทธิ์ อุดร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจิรัฏฐ์ คุซิตา