3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เอกสาร / กติกา
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายภาณุพงศ์ พรมแดง     0801672568
              นางสาวสุดารัตน์ สมสวย     087-9624996
              นางสาวภัทรินทร์ อะสงค์     087-9630341
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวประนอม เบิกบาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอติรุจ คำวัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอดิศักดิ์ ศรีดงกลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายราชันย์ สุขคิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายธารา แสงเพ็ชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางอริสรา ดลเสมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายปฎิภาณ พานทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางลัคนา จันทร์ศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายภาณุพงศ์ พรมแดง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวภัทรินทร์ อะสงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวสุดารัตน์ สมสวย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสมพร หมานมา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวหนูไกร นนท์ศิลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวประนอม เบิกบาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอดิศักดิ์ ศรีดงกลาง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวหนูไกร นนนท์ศิลา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางลัคนา จันทร์ศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวภัทรินทร์ อะสงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสมพร หมานมา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวอริสรา ดลเสมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
08:30น. - 08:45น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
08:30น. - 15:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
15:30น. - 16:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
17:00น. - 17:30น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายสหรัฐ ห่อทรัพทย์
   นักศึกษา    2. นายสาริน ซินโซ
   นักศึกษา    3. นางสาววิภาวดี บำรุงชื่อ
   นักศึกษา    4. นางสาวศิรภัสสร โพธิ์รักษ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายปฎิภาณ พานทอง
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญข้าว ละอองดี
   นักศึกษา    2. นายศิรสิทธิ์ สรายหอม
   นักศึกษา    3. นายอภิสิทธิ์ เหมนิธิ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธารา แสงเพ็ชร
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายจิรวัฒน์ แจ่มศรีพรหม
   นักศึกษา    2. นายทิวัตถ์ เชิดรัมย์
   นักศึกษา    3. นายธนวัฒน์ กว้างขวาง
   นักศึกษา    4. นายธนชัย ฐาปนวรกุล
   ครูผู้ควบคุม    5. นายภาณุพงศ์ พรมแดง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ
   นักศึกษา    2. นายรักฐพงษ์ สมสามาลย์
   นักศึกษา    3. นายปรมี แสงนวล
   นักศึกษา    4. นายวีรวัฒน์ เพิ่มทอง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายชญานนท์ พะวิงรัมย์
   นักศึกษา    2. นางสาวเกศรา สุปิรัยธร
   นักศึกษา    3. นางสาวกฤติยา พวงประยงค์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอติรุจ คำวัง
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภสุตา โสมหา
   นักศึกษา    2. นางสาววาริสา สะเตียงบน
   นักศึกษา    3. นางสาวสาวิตรี มะโนรส
   นักศึกษา    4. นายรพินทร์ ดีทั่ว
   ครูผู้ควบคุม    5. นายราชันย์ สุขคิด