1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวิชิต ระดมบุญ     087-9538175
              นายบุตรดี มะลัยทอง     061-5856639
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิชิต ระดมบุญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายปรัชญา ประยงค์หอม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยืนยงค์ เสนานนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายประยูร บุญคืน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายอุเทน ศิริทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายผาเวียง เซาะแสวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายฐาปกร ตุ้มจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชาญณรงค์ อินทนูจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธีรพล บุญเลิศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายทักษิณ สุขดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรพล ชื่นใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายจำนงค์ พันสนิท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธีรัช พันธ์สวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพงศธร โสระถาวร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบุตรดี มะลัยทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสุทธิ์กานต์ ภาสดา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายวิชิต ระดมบุญ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายปรัชญา ประยงค์หอม    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยืนยงค์ เสนานนท์    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายประยูร บุญคืน    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายอุเทน ศิริทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายผาเวียง เซาะแสวง    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายฐาปกร ตุ้มจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชาญณรงค์ อินทนูจิตร    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธีรพล บุญเลิศ    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายทักษิณ สุขดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรพล ชื่นใจ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายจำนงค์ พันสนิท    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธีรัช พันธ์สวัสดิ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพงศธร โสระถาวร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบุตรดี มะลัยทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสุทธิ์กานต์ ภาสดา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายอติชาติ แก้วงาม
   นักศึกษา    2. นายสุรพัศ ดวงมณี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรัช พันธ์สวัสดิ์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายวรเมธ สิงห์กวาง
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต นิยมสวน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายศักดิ์นรินทร์ เสริมรัตน์
   นักศึกษา    2. นายอภิสิทธิ์ นาคกระแสร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรพล บุญเลิศ
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายตะวัน บูรณะ
   นักศึกษา    2. นายจักรินทร์ ศาลางาม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายผาเวียง เซาะแสวง
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายศุรประกร ลุนปัดถา
   นักศึกษา    2. นายพูนทรัพย์ ขันดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทักษิณ สุขดี
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายกิตติศักดิ์ นัยนิตย์
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล เจียงวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภิชาติ พวงประยงค์
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายอภิณัฐ พันธ์สุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายชัยวัฒน์ ทองเจียว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวรพล ชื่นใจ