1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเริงชัย คิดรอบ     0945429354
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเริงชัย คิดรอบ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายรณชัย ดาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายรัชพงษ์ กาบจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ ศาลางาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพิริยะ ดัชถุยาวัตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายคงนคร แข่งขัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพรชัย บุญมาภัทรพัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายประพัฒน์ บุญเต็ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสหรัฐ ขุนภักนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายไพศาล บุญลับ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสุทัศน์ ธานีพูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวุฒิชัย วิเศษวงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายบรรชา ขันถม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวินัย ธรรมวิจิต    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีระชาติ สดชื่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายกิตติพงศ์ จันงาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวอรจิรา พรหล่อ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติพงษ์ จันทร์งาม    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเริงชัย คิดรอบ    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายรณชัย ดาทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายรัชพงษ์ กาบจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ ศาลางาม    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพิริยะ ดัชถุยาวัตร    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายคงนคร แข่งขัน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพรชัย บุญมาภัทรพัฒน์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสหรัฐ ขุนภักนา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายไพศาล บุญลับ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสุทัศน์ ธานีพูน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวุฒิชัย วิเศษวงษา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายบรรชา ขันถม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวินัย ธรรมวิจิต    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีระชาติ สดชื่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวอรจิรา พรหล่อ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการ
09:00น. - 10:00น.    สอบภาคทฤษฎี
10:30น. - 12:00น.    สอบภาคปฏิบัติ
13:00น. - 17:00น.    ตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ
17:10น. - 17:30น.    ประมวลผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเมธา เฉลียวไว
   นักศึกษา    2. นายธนพล บุญทองโท
   นักศึกษา    3. นายนรภัทร สมคิด
   นักศึกษา    4. นายธาดา ยืนยาว
   ครูผู้ควบคุม    5. นายประพัฒน์ บุญเต็ม
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายเอกชัย นามพรม
   นักศึกษา    2. นายนิรวิทธ์ ขุนศรี
   นักศึกษา    3. นายเพชรรัตน์ ปิยะไพร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายศิริโชค สมานพร้อม
   นักศึกษา    2. นายอนุรัตน์ แปลงยศ
   นักศึกษา    3. นายศรุต เรืองกระจาย
   นักศึกษา    4. นายไชยพัฒน์ เร่งเหิม
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธนะพัฒน์ แย้มงามธนสิทธิ์