1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายมานิต แต้มแก้ว     081-9667494
              นายชัยดิษฐ์ ชัยณิศราวิทย์     063-4954914
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมานิต แต้มแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสมศักดิ์ ภักดีธำรงเกียรติ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายประพันธ์ ธรรมรส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายสุทัศน์ ธานีพูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวุฒิชัย วิเศษวงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายอาทิตย์ สิทธิจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายมนตรี แสงจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวีรศักดิ์ ศาลางาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพรศักดิ์ งามชื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายธนเกียรติ ผ่องราศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายชัยดิษฐ์ ชัยณิศราวิทย์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจารุวัฒน์ ดีพูน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายมานิต แต้มแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายอาทิตย์ สิทธิจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวีรศักดิ์ ศาลางาม    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายชัยดิษฐ์ ชัยณิศราวิทย์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายประพันธ์ ธรรมรส    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสมศักดิ์ ภักดีธำรงเกียรติ์    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสุทัศน์ ธานีพูน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวุฒิชัย วิเศษวงษา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายมนตรี แสงจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายพรศักดิ์ งามชื่น    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธนเกียรติ ผ่องราษี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายจารุวัฒน์ ดีพูน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 14:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเถลิงศักดิ์ ยอดเหล็ก
   นักศึกษา    2. นายธนาธร ภูผา
   นักศึกษา    3. นายอภินันท์ จันทเขต
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจารุวัฒน์ ดีพูน
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายธนพร บุตรดี
   นักศึกษา    2. นายโชคอนุชา วารุลัง
   นักศึกษา    3. นายภาสกร พรหมบุตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีรศักดิ์ ศาลางาม
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายอภิรักษ์ โตอุทัย
   นักศึกษา    2. นายอรรถวุฒิ สืบเสาะดี
   นักศึกษา    3. นายคมสัน บุตชาติ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุทัศน์ ธานีพูน
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายกฤษณ์กนก ทองอ้ม
   นักศึกษา    2. นายปรเมศวร์ ทวีชาติ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอาทิตย์ สิทธิจันทร์