9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก     0860554731
              นางสาวทิพากร คุณพูล     0816999744
              นายสุทธิศักดิ์ เสียงเพราะ     0935510233
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวปรียาภรณ์ ประดับศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเจษฎา นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอดิศักดิ์ แก้วใส    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวทิพากร คุณพูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสุทธิศักดิ์ เสียงเพราะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวปรียาภรณ์ ประดับศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเจษฎา นารี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าประกวดร้องเพลง
08:30น. - 08:50น.    พิธีเปิด
08:50น. - 09:00น.    จับฉลากลำดับการร้องเพลง
09:00น. - 16:00น.    เริ่มการประกวดร้องเพลง
16:00น. - 17:00น.    รวบรวมคะแนน ประกาศผล และมอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายปรัชญา ชูชีพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเจษฎา นารี
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายจักรพล ทนกล้า
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววิไล รุ่งเรือง