9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเทอดศักดิ์ ผลพูน     0800599880
              นายกิตติ มั่นหมาย     0638519464
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเทอดศักดิ์ ผลพูน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายกิตติ มั่นหมาย    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสาสรพัดช่างสุรินทร์
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสาสรพัดช่างสุรินทร์
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสาสรพัดช่างสุรินทร์
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายอดิศักดิ์ แก้วใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุรินทร์
              นางสาวปรียาภรณ์ ประดับสี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวพิมพ์เพ็ญ วรรณูปถัมภ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติ มั่นหมาย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสาสรพัดช่างสุรินทร์
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุรินทร์
              นางสาวปรียาภรณ์ ประดับสี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:30น. - 08:50น.    ชี้แจงเกณฑ์และจับสลากลำดับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
17:00น. - 17:10น.    คณะกรรมการตัดสินรวบรวมคะแนน และประกาศคะแนน
17:20น. - 17:30น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาววริศรา สมานสุข
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวีระพงษ์ ปากโพ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐรัมพา เชื้ออินทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรภาส สิงหเสนา
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวนัยนา ศรีจุดานุ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวขวัญไทย อินทยุง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวศรินยา สอนพินิจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางปัทมา ทนิรัมย์
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิธร สิงหา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนารีนาถ นุตโร
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนิสา โพธิจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอดิศักดิ์ แก้วใส