9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเทอดศักดิ์ ผลพูน     0800599880
              นายกิตติ มั่นหมาย     0638519464
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายกิตติ มั่นหมาย    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายเทอดศักดิ์ ผลพูน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอดิศักดิ์ แก้วใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวปรียาภรณ์ ประดับสี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์เพ็ญ วรรณูปถัมภ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวสมจิตร จันศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายกิตติ มั่นหมาย    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสาสรพัดช่างสุรินทร์
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุรินทร์
              นางสาวปรียาภรณ์ ประดับสี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:30น. - 08:50น.    ชี้แจงเกณฑ์และจับสลากลำดับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
17:00น. - 17:10น.    คณะกรรมการตัดสินรวบรวมคะแนน และประกาศคะแนน
17:20น. - 17:30น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายสายนที แสดกระโทก
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ นพพิบูลย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญรบ